Методика виконання сюжетно-тематичної картини засобами олійного живопису

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В магістерській роботі досліджено методику виконання сюжетно-тематичної картини засобами олійного живопису, визначено можливості впливу художнього та психологічного образу на глядача на прикладі сюжетної композиції з портретним зображенням Г. Сковороди. Виготовлення творчої частини кваліфікаційної магістерської роботи базується на основі традиційних прийомів олійного живопису. Проаналізувано термін «сюжетно-тематичний (художній) образ» та уточнено це поняття. Визначено особливості формування художнього образу та його психологічні аспекти на глядача. Розроблено методичні рекомендації для уроку образотворчого мистецтва щодо створення художнього образу під час виконання сюжетно тематичної картини для школярів старших класів. Подано практичні рекомендації до написання сюжетно-тематичної картини засобами олійного живопису. In the master's work, the methodology of performing a plot-themed picture by means of oil painting is investigated, the possibilities of the influence of the artistic and psychological image on the viewer are determined on the example of a plot composition with a portrait image of H. Skovoroda. The production of the creative part of the qualifying master's work is based on the traditional techniques of oil painting. The term "plot-themed (artistic) image" is analyzed and this concept is clarified. The features of the formation of the artistic image and its psychological aspects on the viewer are determined. Methodical recommendations for the lesson of fine arts on the creation of an artistic image during the performance of a thematic picture for high school students are developed. Practical recommendations for writing a plot-themed painting by means of oil painting.
Опис
Ключові слова
олійний живопис, сюжетно-тематична картина, портрет, художній образ, oil painting, thematic picture, portrait, artistic image
Цитування
Мараховська О. П. Методика виконання сюжетно-тематичної картини засобами олійного живопису : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (образотвор. мистецтво) / О. П. Мараховська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2022. – 60 с. : іл. + дод.
Колекції