МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ. ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У статті розглянуто питання забезпечення соціального захисту дітей. Звернено увагу на захист прав дітей на міжнародному рівні. Норма міжнародного права – це правило поведінки, що створюється державами й іншими суб‘єктами міжнародного права шляхом узгодження їх позицій і визнається ними як юридично обов‘язкове. Зазначено, що необхідно створювати міждержавні органи, які будуть забезпечуватися всіма заходами впливу аж до примусу до держави, яка не виконує взятих на себе обов‘язків. The article deals with the issue of providing social protection for children. Attention is drawn to the protection of children's rights at the international level. A norm of international law is a rule of conduct created by states and other subjects of international law by agreeing on their positions and recognized by them as legally binding. It is noted that it is necessary to create interstate bodies that will be provided with all measures of influence up to the point of coercion against the state that does not fulfill its obligations.
Опис
Ключові слова
соціальний захист, права дітей, міжнародне право, аспірантські роботи, social protection, children's rights, international law, postgraduate works
Цитування
Мусіюк Т. В. Міжнародні нормативно-правові акти забезпечення соціального захисту дітей. Проблема реалізації під час військових дій / Т. В. Мусіюк // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 222–224.