Театралізована діяльність як засіб створення позитивного психологічного клімату класного колективу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто питання створення позитивного психологічного клімату в учнівському колективі. Класний колектив – це соціально значуща група школярів, які об’єднані спільною метою, узгоджено діють у досягненні означеної мети та мають органи самоврядування. Головне завдання учителя початкових класів – створення позитивного психологічного клімату в колективі для успішного розвитку, навчання і виховання кожного учня. В статье рассмотрены вопросы создания положительного психологического климата в коллективе. Классный коллектив – это социально значимая группа школьников, которые объединены общей целью, согласованно действуют в достижении указанной цели и имеют органы самоуправления. Главная задача учителя начальных классов – создание положительного психологического климата в коллективе для успешного развития, обучения и воспитания каждого ученика. The article deals with the creation of a positive psychological climate in the team. A class team is a socially significant group of students who are united by a common goal, act in concert to achieve this goal and have self-governing bodies. The main task of a primary school teacher is to create a positive psychological climate in the team for successful development, learning and education of each student.
Опис
Ключові слова
театралізована діяльність, психологічний клімат, класний колектив, студентські роботи, театрализованная деятельность, психологический климат, классный коллектив, студенческие работы, theatrical activities, psychological climate, class team, student work
Цитування
Носик Ю. Театралізована діяльність як засіб створення позитивного психологічного клімату класного колективу / Ю. Носик // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 24.