Дослідження дії наночасток нанокристалічного діоксиду церію і гідратованого фулерену С60 при гіпотермічному зберіганні крові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто показники збереженості еритроцитів донорської крові людини, яка зберігалась в гіпотермічних умовах при +4°С, протягом 28 діб в присутності нанокристалічного діоксиду церію і гідратованого фулерену. У роботі були використані наступні методи дослідження: методика забору крові з ліктьової вени, світлова мікроскопія, підрахування еритроцитів у камері Горяєва, визначення гемоглобіну в крові та плазмі, визначення осмотичної резистентності еритроцитів, визначення гематокриту. Визначення стану еритроцитів під час гіпотермічного зберігання крові за запропонованою методикою має науково-практичне значення для застосування на станціях зберігання донорської крові з метою підвищення якості матеріалу, що зберігається. Результати роботи можуть бути використанні при розробці нових і вдосконалення існуючих методів гіпотермічного зберіганні крові, а також для розширення фахових знань і підготовки спеціалістів з різних областей біології та медицини. In this work the preservation performance of human donor blood erythrocytes stored in hypothermic conditions at +4°C for 28 days in the presence of cerium dioxide nanocrystalline and hydrated fullerene was considered. The following research methods were used: technique of blood sampling from the elbow vein, light microscopy, erythrocyte counting in the Goryaev chamber, determination of haemoglobin in blood and plasma, determination of osmotic resistance of erythrocytes, hematocrit determination. Determination of erythrocyte condition during hypothermic blood storage by the proposed method has scientific and practical significance for application at donor blood storage stations to improve the quality of the stored material. The results of the work can be used in the development of new and improvement of existing methods of hypothermic blood storage, as well as to expand the professional knowledge and training of specialists from various fields of biology and medicine.
Опис
Ключові слова
донорська кров, гіпотермічне зберігання, нанотехнології, збереженість еритроцитів, donated blood, hypothermic storage, Nanotechnology, erythrocyte preservation
Цитування
Кравцова А. Ю. Дослідження дії наночасток нанокристалічного діоксиду церію і гідратованого фулерену С60 при гіпотермічному зберіганні крові : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / А. Ю. Кравцова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії та фізіології людини ім. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2021. – 45 с. : іл. + дод.
Колекції