Ономастичний простір творів Дж. Орвелла "Скотоферма" і "1984"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто специфіку функціонування ономастичного простору на матеріалі художніх творів Дж. Орвелла «Скотоферма» і «1984». Наукову студію присвячено опису диференціальних ознак власних назв антитоталітарного дискурсу і аналізу їх специфіки для виявлення основних рис ідіостилю письменника і способів наповнення художнього простору твору додатковим імпліцитним змістом. Власні назви стали об’єктом всебічного дослідження на семантичному, структурному і мотиваційному рівнях. У ході дослідження було проаналізовано близько 260 окремих одиниць специфічної пропріальної лексики, а також була проведена їх подальша класифікація. Результати дослідження можуть стати у нагоді науковцям, що працюють у галузі літературної ономастики, а також у наукових дослідженнях студентів- магістрантів та аспірантів. The paper considers the peculiarities of the onomastic space functioning on the material of G. Orwell's works "Animal Farm" and "1984". The scientific study is devoted to description of the differential features of proper names in anti-totalitarian discourse and analysis of their characteristics to identify the main features of the writer's idiostyle and ways to fill the fictional world with some additional implicit meaning. Proper names have been the subject of comprehensive research at the level of semantics, structure and motivation. In the study about 260 single units of specific proper names have been analyzed and classified. The results of the research can be useful for those who work in the field of literary onomastics, as well as in the research works of undergraduate and graduate students.
Опис
Ключові слова
літературна ономастика, поетонім, ономастичне поле, ономастичний простір, антропонім, топонім, зоонім, ергонім, ідеонім, literary onomastics, poetonym, onomastic field, onomastic space, anthroponym, toponym, zoonym, ergonim, ideonym
Цитування
Піцакова В. І. Ономастичний простір творів Дж. Орвелла "Скотоферма" і "1984" : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія / В. І. Піцакова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. усн. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 76 с. : табл. + дод.
Колекції