Китайська міфологія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Міфологія – це пояснення ненаукової людини того, що ми називаємо потойбічним світом – самого себе та його мешканців, їх загадкових звичок та дивних дій як там, так і тут, як правило, включаючи створення цього світу. Міфи Китаю відомі лише фрагментами старовинних рукописів. Збереглися лише невеликі фрагменти міфів у складі серйозних текстів – трактатів з географії або підручників з медицини. Багато міфів залишилися в усних народних переказах або увійшли в романи, театральні п'єси або вірші. Мифология - это объяснение ненаучного человека того, что мы называем потусторонним миром - самого себя и его жителей, их загадочных привычек и странных действий как там, так и здесь, как правило, включая создание этого мира. Мифы Китая известны лишь фрагментами старинных рукописей. Сохранились лишь небольшие фрагменты мифов в составе серьезных текстов - трактатов по географии или учебников по медицине. Много мифов осталось в устных народных преданиях или вошли в романы,театральные пьесы или стихи. Mythology is the explanation of the unscientific man of what we call the afterlife - himself and his inhabitants, their mysterious habits and strange actions both there and here, usually including the creation of this world. Chinese myths are known only from fragments of ancient manuscripts. Preserved only small fragments of myths in the composition of serious texts - treatises on geography or textbooks on medicine. Many myths remained in oral folklore or entered the novels, plays or poems.
Опис
Ключові слова
китайська міфологія, стародавні міфи, народні вірування, студентськi роботи, китайская мифология, древние мифы, народные верования, студенческие работы, chinese mythology, ancient myths, folk beliefs, student work
Цитування
Людкевич В. Б. Китайська міфологія / В. Б. Людкевич // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 143–144.