ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОЇ ПРОЗИ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури (50 джерел). Загальний обсяг роботи – 41 сторінка, обсяг основного тексту становить 34 сторінки. Василя Симоненка знають переважно через його поезії і мала проза письменника, яка увійшла до невеликої збірки «Вино з троянд» 1965 року, після його смерті, майже не привертала уваги дослідників або була розглянута досить безладно. В останні десятиліття дослідження значно поглибили наше розуміння принципів і методів звукової організації у тексті. Проте функція звукозапису в стилістичному вимірі залишається невивченою до сьогодні, що зумовлює потребу подальшого опрацювання цього питання та зумовлює актуальність цього дослідження. Мета кваліфікаційної роботи – визначити жанрові особливості малої прози Василя Симоненка. Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати завдання: 1) охарактеризувати лексичні особливості художніх творів; 2) з’ясувати особливості прозового мовлення; 3) надати характеристику прозового мовлення Василя Симоненка; 4) проаналізувати жанрові особливості малої прози Василя Симоненка. Об’єкт дослідження: мала проза В. Симоненка. Предмет дослідження: жанрові особливості малої прози Василя Симоненка. Аналіз засвідчив, що стиль написання Василя Симоненка є ілюстрацією для розгляду еволюції української мови, що стосується її духовного змісту, інтелектуальних характеристик та можливостей виразності, які притаманні українській мові. Метафорична система у розмовній поезії В. Симоненка є складним та багатогранне явищем, що висвітлює унікальне сприйняття світу поета та його творчу індивідуальність. Це проявляється у різноманітних семантичних та структурних аспектах метафор поета, а також у їхньому образному розмаїтті. The qualification work consists of an introduction, two chapters, conclusions, and a list of references (50 sources). The total volume of the work is 41 pages, the main text is 34 pages. Vasyl Symonenko is known mainly for his poetry and his short fiction, which was included in a small collection "Wine from Roses" in 1965, after his death, has hardly attracted the attention of researchers or has been considered rather haphazardly. In recent decades research has significantly deepened our understanding of the principles and methods of sound organisation in text. However, the function of sound recording in the stylistic dimension remains unexplored to this day, which necessitates further study of this issue and determines the relevance of this research. The purpose of the qualification work is to determine the genre features of Vasyl Symonenko's short fiction. To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: 1) to characterise the lexical features of the works of fiction; 2) to find out the peculiarities of prose speech; 3) to characterise Vasyl Symonenko's prose speech; 4) to analyse the genre features of Vasyl Symonenko's short prose. Object of study: short prose by V. Symonenko. The subject of the study: genre features of Vasyl Symonenko's short fiction. The analysis has shown that Vasyl Symonenko's writing style is an illustration for considering the evolution of the Ukrainian language in terms of its spiritual content, intellectual characteristics and expressive capabilities inherent in the Ukrainian language. The metaphorical system in the spoken poetry of V. Symonenko's spoken poetry is a complex and multifaceted phenomenon that reveals the poet's unique perception of the world and his creative personality. This is manifested in various semantic and structural aspects of the poet's metaphors, as well as in their figurative diversity.
Опис
Ключові слова
лексика, проза, жанри прози, художні засоби, художній стиль, мовна структура твору, контекст, фонетика, стилістика, епос, хронотоп, публіцистика, vocabulary, prose, prose genres, artistic means, artistic style, linguistic structure of the work, context, phonetics, stylistics, epic, chronotope, publicistics
Цитування
Філатова Ю. Д. Жанрові особливості малої прози Василя Симоненка : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / Ю. Д. Філатова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2024. – 45 с.
Колекції