Таємні вбивці-служителі богині Калі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто таємничу секту вбивць-душителів, яка з‘явилася у середні віки в Індії, вона вважається найжорстокішою в історії світу. На її формування вплинула ідея спотвореної основи давнього вчення – ритуальні вбивства на честь божества. Специфіка індуїзму дає можливість поклонятися як багатьом божествам, так і лише одному богу чи богині. Тхагі (туги, душителі, фансігари) – таємні середньовічні індійські бандити і розбійники, які присвятили себе служінню Калі – богині смерті і руйнування і користувалися особливими розпізнавальними знаками та своєрідним жаргоном. В статье рассмотрена таинственная секта убийц-душителей, которая появилась в средние века в Индии, она считается самой жестокой в ​​истории мира. На ее формирование повлияла идея искаженной основы древнего учения – ритуальные убийства в честь божества. Специфика индуизма дает возможность поклоняться как многим божествам, так и только одному богу или богине. Тхаги (тоски, душители, фансигары) – тайные средневековые индийские бандиты и разбойники, посвятили себя служению Кали – богини смерти и разрушения и пользовались особыми опознавательными знаками и своеобразным жаргоном. This article examines a mysterious sect of murderous stranglers that emerged in the Middle Ages in India, it is considered the most violent in the history of the world. Its formation was influenced by the idea of distorting the basis of ancient doctrine - ritual murder in honour of a deity. The specific nature of Hinduism allows for the worship of many deities as well as just one god or goddess. The Thugs (yearlings, stranglers, fansigars) were secret medieval Indian bandits and brigands, dedicated to the service of Kali, goddess of death and destruction and used special identifying marks and peculiar jargon.
Опис
Ключові слова
культура Індії, релігія, богиня Калі, секти, таємні вбивства, студентські роботи, культура Индии, религия, богиня Кали, секты, тайные убийства, студенческие работы, culture of India, religion, goddess Kali, sects, secret murders, student work
Цитування
Сюсюк Д. С. Таємні вбивці-служителі богині Калі / Д. С. Сюсюк // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 250–252.