ІНДИВІДУАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ ТА СПОГАДИ В РОК-ТЕКСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТУ «IN THE END» ГРУПИ LINKIN PARK)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто тему індивідуальної пам'яті та спогадів у контексті рок-музики на прикладі пісні In the End гурту Linkin Park. Вона починається з огляду теоретичних аспектів пам'яті та спогадів як її основних складових. Основний фокус дослідження полягає у вивченні того, як у пісні зображено мотив індивідуальних спогадів та їхній вплив на самосвідомість і сприйняття світу. Особлива увага приділяється тому, як рок-текст відображає досвід втрати, розчарування та набуття особистої ідентичності крізь призму знань та його вплив на сьогодення і майбутнє. У дослідженні описано, як музичні композиції впливають на сприйняття та інтерпретацію спогадів і як вони сприяють формуванню та збереженню індивідуальної пам'яті. Пісня "In the End" гурту Linkin Park розглядається як яскравий приклад взаємодії мотивів пам'яті та спогадів у рок-музиці. Стаття заглиблюється в ліричний аналіз, показуючи, як пам'ять впливає на емоційний зміст пісні та її меседжі. Translated with DeepL.com (free version) The article considers the topic of individual memory and recollections in the context of rock music on the example of In the End by Linkin Park. It begins with an overview of theoretical aspects of memory and recollections as its main components. The main focus of the research is to investigate how the song depicts the motif of individual memories and their impact on self-awareness and perception of the world. Particular attention is paid to how the rock text reflects experiences of loss, disappointment, and acquisition of personal identity through the prism of knowledge and its impact on the present and the future. The research describes how musical compositions influence the perception and interpretation of memories and how they contribute to the formation and retention of individual memory. Linkin Park’s song In the End is considered a vital example of the interaction of the motives of memory and recollections in rock music. The article delves into lyrical analysis, revealing how memory influences the song’s emotional content and messages.
Опис
Ключові слова
пам'ять, спогади, індивідуальна пам'ять, рок-музика, рок текст, Linkin Park, In the End, memory, recollections, individual memory, rock music, rock text
Цитування
Щеулін В. В. Індивідуальна пам'ять та спогади в рок-тексті (на прикладі тексту «In the End» групи Linkin Park) / В. В. Щеулін // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 427–431.