Політична комунікація у мережевому суспільстві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті значну увагу придилено основним рисам, яким набула політична комунікація під впливом мережевого суспільства. Звертаючись до аналізу поняття «мережеве суспільство» у різних авторів, можна стверджувати, що цей термін достатньо гнучкий (як основа даний концепт надає можливість вченим в межах різних галузей наук будувати нові теоретичні розробки) та багатогранний – він описує різноманітні явища, пов’язані із соціальними, політичними, економічними та культурними змінами, що зазнали впливу від розповсюдження мережевих, цифрових та інформаційних і комунікаційних технологій. В статье большое внимание уделено основным чертам, которые получила политическая коммуникация под влиянием сетевого общества. Обращаясь к анализу понятия «сетевое общество» у разных авторов, можно утверждать, что этот срок достаточно гибкий (как основа данный концепт позволяет ученым в рамках различных отраслей наук строить новые теоретические разработки) и многогранен – ​​он описывает различные явления, связанные с социальными, политическими, экономическими и культурными изменениями, подвергшихся воздействию от распространения сетевых, цифровых и информационных и коммуникационных технологий. The article pays great attention to the main features that political communication received under the influence of the network society. Turning to the analysis of the concept of “networked society” by different authors, it can be argued that this term is quite flexible (as a basis, this concept allows scientists to build new theoretical developments within various branches of science) and is multifaceted - it describes various phenomena associated with social, political, economic and cultural changes impacted by the proliferation of networked, digital and information and communication technologies.
Опис
Ключові слова
політична комунікація, мережеве суспільство, інформаційне суспільство, политическая коммуникация, информационное общество, сетевое общество, information society, political communication, network society
Цитування
Савельєва Т. П. Політична комунікація у мережевому суспільстві / Т. П. Савельєва // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 72–73.