Зошит на друкованій основі: методика музичного виховання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
«Зошит на друкованій основі : методика музичного виховання» складений з урахуванням особливостей програмного матеріалу робочої програми для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «012 Дошкільна освіта». Зошит призначений для засвоєння здобувачем вищої освіти змісту курсу «Методика музичного виховання» під час аудиторних та самостійних занять. «Тетрадь на печатной основе: методика музыкального воспитания» составлена с учетом особенностей программного материала рабочей программы для соискателей первого (бакалаврского) уровня высшего образования, обучающихся по специальности «012 Дошкольное образование». Тетрадь предназначена для усвоения соискателем высшего образования содержания курса «Методика музыкального воспитания» во время аудиторных и самостоятельных занятий. "Notebook on a printed basis: methods of music education" is made taking into account the features of the program material of the work program for applicants for the first (bachelor's) level of higher education, studying in the specialty "012 Preschool Education". The notebook is designed for the student to master the content of the course "Methods of music education" during classroom and independent classes.
Опис
Ключові слова
методика музичного виховання, напрями дитячої музичної діяльності, музичний керівник, методи й прийоми, методика музыкального воспитания, направления детской музыкальной деятельности, музыкальный руководитель, методы и приемы, methods of music education, directions of children's musical activity, music director methods and techniques
Цитування
Ларіна І. О. Зошит на друкованій основі: методика музичного виховання : робочий зошит для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти за спец. «012 Дошкільна освіта» : навч.-метод. посіб / І. О. Ларіна ; Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 33 с.