АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ СТЕПІВ VI–XV СТ. В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ЯРОСЛАВА ДАШКЕВИЧА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено археологічні пам'ятки причорноморських степів VI–XV ст. в науковому доробку Ярослава Дашкевича. У 1970-х рр. увагу вченого привертає дослідження кам’яних баб причорноморських степів, а саме антропоморфні кам’яні скульптури, що в кінці VI ст. і до середини XV ст. встановлювалися на степових просторах Східної Європи (у т. ч. Північне Причорномор’я) на честь загиблих знатних представників кочових тюркських народів. Зазначено, що кам’яні баби тюркського типу встановлювалися на просторах Східної Європи на честь знатних представників кочового суспільства протоболгарами, печенігами, торками, половцями, ранніми монголо-татарами, можливо, й іншими народами в VI–XV ст. The publication examines the archaeological sites of the Black Sea steppes of the 6th–15th centuries. in the research work of Yaroslav Dashkevich. In the 1970s, the scientist's attention was drawn to the study of stone women of the Black Sea steppes, namely, anthropomorphic stone sculptures that at the end of the VI century. and until the middle of the 15th century. were established in the steppe spaces of Eastern Europe (including the Northern Black Sea region) in honor of the fallen noble representatives of the nomadic Turkic peoples. It is noted that Turkic-type stone statues were erected in Eastern Europe in honor of noble representatives of the nomadic society by proto-Bulgarians, Pechenegs, Turks, Polovtsians, early Mongol-Tatars, and possibly other peoples in the 6th–15th centuries.
Опис
Ключові слова
археологічні пам'ятки, Причорномор'я, Дашкевич Я., науковий доробок, аспірантські роботи, archaeological sites, Black Sea region, Y. Dashkevich, scientific work, postgraduate works
Цитування
Сопельняк А. С. Археологічні пам'ятки причорноморських степів VI–XV ст. в науковому доробку Ярослава Дашкевича / А. С. Сопельняк // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 197–202.