ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито погляди науковців на зміст і структуру інноваційної компетентності вчителя, яка розглядається як складова його професійної компетентності. З’ясовано, що інноваційна компетентність є системою, що включає спеціальні теоретичні знання з педагогічної інноватики та теорії інноваційної педагогічної діяльності, уміння ефективно застосовувати їх та практичні навички, що забезпечують здійснення педагогом усіх етапів інноваційної діяльності. В статье раскрыты взгляды ученых на содержание и структуру инновационной компетентности учителя, которая рассматривается как составляющая его профессиональной компетентности. Выяснено, что инновационная компетентность является системой, включающей специальные теоретические знания по педагогической инноватики и теории инновационной педагогической деятельности, умение эффективно применять их и практические навыки, обеспечивающие осуществление педагогом всех этапов инновационной деятельности. The article reveals the views of scientists on the content and structure of innovative competence of a teacher, which is considered as a component of his professional competence. It was found that innovative competence is a system that includes special theoretical knowledge of pedagogical innovation and theory of innovative pedagogical activities, the ability to effectively apply them and practical skills that ensure the implementation of the teacher of all stages of innovation.
Опис
Ключові слова
компетентність, інновації, професійна компетентність, інноваційна компетентність, компетентность, инновации, профессиональная компетентность, инновационная компетентность, competence, innovation, professional competence, innovative competence
Цитування
Дзюбенко Ю. Л. Інноваційна компетентність учителя як складова його професійної компетентності / Ю. Л. Дзюбенко // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 110–114.