ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Одне з найважливіших завдань системи освіти - навчання критичного мислення, про що свідчать основні документи (Проект стратегії європейської економічної комісії ООН у сфері освіти на користь сталого розвитку (2004), Рекомендації Ради Європи (2001), у державних стандартах освіти країн Європи та світу.) У даній роботі було проаналізовано можливості методів та прийомів розвитку критичного мислення для предметів фізико-математичного циклу та виділено стратегії та прийоми, здатні зробити процес навчання на цих уроках найбільш ефективним. Робота включала методи аналізу та узагальнення змісту наукових та методологічних публікацій, присвячених розвитку критичного мислення. Оцінка рівня критичного мислення та його змін проводилася за допомогою тест критичного мислення (методика Л. Старки, адаптація Е. Л. Луценка) та емпіричного спостереження за навчальною діяльністю старшокласників. Мета роботи: дослідити рівень розвитку критичного мислення у здобувачів, виділити етапи формування критичного мислення; виділити такі умови, які мають бути створені, для розвитку критичного мислення; розробити, апробувати та перевірити методи спрямовані на розвиток критичного мислення у здобувачів при вивченні предметів фізико-математичного циклу. Новизна та теоретична значущість роботи полягає в тому, що в роботі узагальнено та систематизовано матеріал з використання методів розвитку критичного мислення у закладах загальної середньої освіти, реалізовано особистісно-орієнтований підхід у навчанні. В результаті дослідження було показано, що ефективність формування критичного мислення в рамках розглянутих методів і прийомів забезпечується перш за все, реалізацією комплексу наступних умов: створення потреби у оволодінні критичним мисленням; активізація самостійної діяльності; створення можливості для прояву і придбання здобувачами досвіду критичного мислення. Експериментальна перевірка підтвердила перехід здобувачів на вищі рівні розвитку критичного мислення. One of the most important tasks of the education system is the teaching of critical thinking, as evidenced by the main documents (the draft strategy of the European Economic Commission of the United Nations in the field of education in favor of sustainable development (2004), the recommendations of the Council of Europe (2001), in the State Education Standards the world.) This work analyzed the possibilities of methods and techniques for the development of critical thinking for subjects of the physical and mathematical cycle and highlighted strategies and techniques that can make the learning process in these lessons the most effective. The work included methods of analysis and generalization of the content of scientific and methodological publications on the development of critical thinking. Assessment of the level of critical thinking and its changes was carried out by means of a test of critical thinking (L. Stark's technique, adaptation by E. L. Lutsenko) and empirical observation of high school students' learning activities. Purpose: to investigate the level of development of critical thinking in students, to distinguish stages of formation of critical thinking; distinguish the conditions to be created to develop critical thinking; Develop, test methods aimed at developing critical thinking in students in the study of subjects of the physical and mathematical cycle. The novelty and theoretical significance of the work is that the work is generalized and systematized material on the use of methods of development of critical thinking in secondary education schools, a person-oriented approach to learning is implemented. As a result of the study, it was shown that the effectiveness of forming critical thinking within the considered methods and techniques is ensured primarily by the implementation of the complex of the following conditions: creating a need for mastering critical thinking; activation of independent activity; Creating an opportunity to manifest and acquire critical thinking experiences. The experimental test confirmed the transition of students to higher levels of development of critical thinking.
Опис
Ключові слова
критичне мислення, судження, оцінювання, ставлення до інформації, предмети фізико-математичного циклу, експериментальна перевірка, тест рівня сформованості критичного мислення, етапи формування, critical thinking, judgment, evaluation, attitude to information, subjects of physical and mathematical cycle, experimental verification, test of the level of formation of critical thinking, stages of formation
Цитування
Ковічинська К. А. Формування критичного мислення у здобувачів профільної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, пед. науки / К. А. Ковічинська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2022. – 78 с. : табл. + дод.
Колекції