LEYMUS RACEMOSUS – РІДКІСНИЙ В УКРАЇНІ ВИД, ПІОНЕР ЗАРОСТАННЯ ПІСКІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ФОП Паливода А. В.
Анотація
У 2012-2015 роках поблизу залізничної станції Зміїв (м. Зміїв Харківської області) було знайдено і досліджено ділянку зростання злаку Leymus racemosus. Цей декоративний злак з добрими кормовими якостями є піонером заростання пісків. Він використовується в селекції пшениці як донор низки корисних ознак. Через схід України проходить західна межа поширення даного виду, з лише кількома точками його зростання. Вважається доцільним надати цьому виду статус рідкісного на території України. Представлено карту розповсюдження виду на території України, фотографія ділянки з його поширенням і окремо – фотографія його колосу. Наголошено на неможливості застосування режиму абсолютного заповідання для охорони і збереження видів рослин-піонерів, які представляють початкові стадії сукцесії. Розробка заходів зі збереження таких видів є окремим дискусійним завданням, яке потребує зваженого і докладного обговорення фахівцями. В 2012-2015 годах вблизи железнодорожной станции Змиев (г. Змиев Харьковской области) было найдено и исследовано участок роста злака Leymus racemosus. Этот декоративный злак с хорошими кормовыми качествами является пионером зарастания песков. Он используется в селекции пшеницы как донор ряда полезных признаков. Через восток Украины проходит западная граница распространения данного вида, с несколькими точками его роста. Считается целесообразным придать этому виду статус редкого на территории Украины. Представлено карту распространения вида на территории Украины, фотография участка с его распространением и отдельно – фотография его колоса. Отмечено невозможности применения режима абсолютного заповедания для охраны и сохранения видов растений-пионеров, которые представляют начальные стадии сукцессии. Разработка мер по сохранению таких видов является отдельным дискуссионным заданием, которое требует взвешенного и подробного обсуждения специалистами. In 2012-2015, near the railway station serpents (zmiiv, Kharkiv oblast) was found and studied a growth phase of the grass Leymus racemosus. This decorative grass with good forage qualities is a pioneer of overgrowing of the Sands. It is used in wheat breeding as a donor of useful traits. In the East of Ukraine passes the Western boundary of distribution of this species, with several points of growth. It is best to give this species a status of rare on the territory of Ukraine. The map of species distribution on the territory of Ukraine, a photograph of the site with its spread and a photo of his ear. Noted the impossibility of application of the regime of absolute commandments for the protection and conservation of species of pioneer plants, which represent the initial stage of succession. Development of measures for the conservation of such species is a separate discussion task, which requires careful and detailed discussion with experts.
Опис
Ключові слова
злакові декоративні рослини, рослини-піонери, заростання пісків, стадія сукцесії, ботаніка, злаковые декоративные растения, растения-пионеры, зарастание песков, стадия сукцессии, ботаника, grass ornamental plants, plants-the pioneers, overgrowing of the Sands, stage of succession, botany
Цитування
Божко А. С. Leymus racemosus — рідкісний в Україні вид, піонер заростання пісків / А. С. Божко, Ю. В. Бенгус // Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій : реалізація природоохоронних стратегій : матеріали IV Міжнар. конф. (16-20 трав. 2016 р., м. Київ, Україна) / Інститут ботаніки ім.М. Г. Холодного НАН України .– Київ, 2016.– С. 57–59.