РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Арт-терапія сьогодні є однією з найбільш популярних галузей практичної психології та допомагає у вирішенні великого кола психологічних проблем. Становлення особистості у молодшому шкільному віці супроводжується активним психічним розвитком, змінами в емоційній та поведінковій сферах, перетворенням соціальних зв’язків та соціального оточення. Адже за допомогою мистецтва учні пізнають себе, свої почуття й переживання, навколишній світ. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі розкрито теоретичні аспекти проблеми розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; на підставі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної літератури визначено сутність понять «арт-терапія» та «творчий потенціал»; визначено види арт-терапії та особливості використання арт-технологій в освітньому просторі НУШ. У другому розділі представлено практичну реалізацію розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії в освітньому просторі НУШ; розроблено методичні рекомендації з розвитку творчої особистості молодшого школяра засобами арттерапії для вчителів та рекомендації для батьків. У висновках доведено, що для розвитку творчого потенціалу молодших школярів доцільно використовувати вчителям початкових класів засоби арт-терапії в освітньому просторі НУШ. Art therapy today is one of the most popular branches of practical psychology and helps in solving a wide range of psychological problems. The formation of personality in primary school age is accompanied by active mental development, changes in emotional and behavioral spheres, transformation of social ties and social environment. After all, with the help of art, students get to know themselves, their feelings and experiences, the world around them. The graduation thesis consists of an introduction, two chapters, conclusions, a list of used sources and appendices. In the introduction, the main definitions of the research are defined, its relevance is proven, tasks and methods of work are defined. In the first chapter, the theoretical aspects of the problem of developing the creative potential of younger schoolchildren by means of art therapy are disclosed; based on the analysis of psychological-pedagogical and scientific-methodical literature, the essence of the concepts «art therapy» and «creative potential» was determined; types of art therapy and features of the use of art technologies in the educational space of the National Academy of Sciences are determined. The second chapter presents the practical implementation of the development of the creative potential of younger schoolchildren by means of art therapy in the educational space of the National Academy of Sciences; methodical recommendations for the development of the creative personality of a junior high school student by means of art therapy for teachers and recommendations for parents have been developed. The conclusions prove that for the development of the creative potential of junior high school students, it is expedient to use the means of art therapy in the educational space of the National Academy of Sciences for elementary school teachers.
Опис
Ключові слова
арт-терапія, творчий потенціал, молодші школярі, початкова школа, НУШ, освітній простір, сучасний учитель, art therapy, creative potential, younger students, primary school, NUS, educational space, modern teacher
Цитування
Мринська Д. Ю. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії в освітньому просторі НУШ : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Д. Ю. Мринська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 67 с. : іл. + дод.
Колекції