Графічне мистецтво в поліграфії як засіб впливу на естетичний розвиток студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У наданій кваліфікаційній роботі висвітлюються багатогранні аспекти вивчення графічного мистецтва як засобу естетичного розвитку студентів. Зі знайомством і оволодінням техніки графіки студенти налаштовані пізнавати історію української графічної школи, вивчати творчість видатних майстрів художньої графіки, активно займатися створенням нових графічних художніх цінностей. Графіка – найпопулярніший вид образотворчого мистецтва. Твори оригінальної графіки — станкові (від слова «верстат» — мольберт, на якому закріплений аркуш паперу). Характерною особливістю друкованої графіки є можливість її тиражування. У цьому особливість і перевага гравірування перед виробами оригінальної графіки. Сучасний вид графіки - растрова графіка, яка є частиною комп'ютерної графіки і яка займається створенням, обробкою та зберіганням растрових зображень, заслуговує на особливу увагу з точки зору естетичного розвитку. Растрове зображення є масивом кольорових точок (пікселів). Растрова графіка обробляється редакторами растрової графіки. Творча робота повністю виконана в Adobe Photoshpop 2020. Робота складається з двох частин. Перша частина – це малювання та підготовка портретів викладачів факультету образотворчого мистецтва у цифровому форматі. Друга частина – розробка календаря на кожен місяць, де сторінка календаря відповідала б викладачу, його творчості та була цікавою за композицією. Гарним подарунком колезі, керівництву чи коханій людині є сучасний календар, виконаний за власними розробками. Тому ми наголосили на календарній версії кафедри образотворчого мистецтва як рекламного продукту нашого факультету. В залежності від вимог до якості зображення та розміру файлу, від методу оцифровки, створення ілюстрації, вибраного формату файлу та інших параметрів залежить роздільна здатність оригіналу, яка вимірюється в точках на дюйм (dpi). Чим вищі вимоги до якості, тим вища роздільна здатність оригіналу – таке правило діє в такому випадку. Photoshop дозволяє змінювати реальність. У цьому сенсі він діє як інструмент ретуші, що широко використовується у звичайній фотографії. Неймовірна надійність цифрової фотографії жодним чином не применшує важливості редагування зображень. The given qualification work highlights the multifaceted aspects of the study of graphic art as a means of aesthetic development of students. With acquaintance and mastering the technique of graphics, students are set to learn the history of the Ukrainian graphic school, to study the work of outstanding masters of graphic art, to actively engage in the creation of new graphic artistic values. Graphics are the most popular form of fine art. Works of original graphics - easel (from the word "machine" - an easel on which a sheet of paper is fixed). A characteristic feature of printed graphics is the possibility of its reproduction. This is the feature and advantage of engraving over products of original graphics. Modern type of graphics - raster graphics, which is part of computer graphics and which deals with the creation, processing and storage of raster images, deserves special attention in terms of aesthetic development. A raster image is an array of colored dots (pixels). Raster graphics are processed by raster graphics editors. Creative work is completely done in Adobe Photoshpop 2020. The work consists of two parts. The first part is drawing and preparing portraits of teachers of the Faculty of Fine Arts in digital format. The second part is the development of a calendar for each month, where the calendar page would correspond to the teacher, his work and was interesting in composition. A good gift for a colleague, management or loved one is a modern calendar, made according to their own designs. Therefore, we emphasized the calendar version of the Department of Fine Arts as an advertising product of our faculty. Depending on the image quality and file size requirements, the digitization method, the artwork, the selected file format, and other parameters, the resolution of the original, measured in dots per inch (dpi), depends. The higher the quality requirements, the higher the resolution of the original - this rule applies in this case. Photoshop allows you to change reality. In this sense, it acts as a retouching tool, widely used in ordinary photography. The incredible reliability of digital photography in no way diminishes the importance of image editing.
Опис
Ключові слова
естетичний розвиток, растрова графіка, розробка календаря, викладачі, портрет, кваліфікаційна робота, aesthetic development, raster graphics, calendar development, teachers, portrait, qualification work
Цитування
Кукобіна В. С. Графічне мистецтво в поліграфії як засіб впливу на естетичний розвиток студентів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / В. С. Кукобіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2022. – 67 с. : іл. + дод.
Колекції