Висвітлення проблематики лінгвоаксіології на сторінках збірника наукових праць «Лінгвістичні дослідження»: аспектуальний огляд (на матеріалі публікацій 2010–2020 років)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
«Лінгвістичні дослідження» – фаховий збірник наукових праць кафедри української мови ХНПУ імені Г. С. Сковороди, що виходить з 1988 року й репрезентує широкий спектр актуальних лінгвістичних проблем: питання лексикології, граматики, текстознавства, дискурсології, лінгвопоетики, лінгвоконцептології, історії мови та ін., висвітлення яких здійснюється в річищі сучасних наукових парадигм. Авторами статті проаналізовано висвітлення на сторінках наукового видання проблематики лінгвоаксіології – лінгвістичної теорії цінностей, що займається вивченням відображення в мові ціннісних аспектів буття. «Лингвистические исследования» – профессиональный сборник научных работ кафедры украинского языка ХНПУ имени Г. С. Сковороды с 1988 года и представляет широкий спектр актуальных лингвистических проблем: вопросы лексикологии, грамматики, текстоведения, дискурсологии, лингвопоэтики, лингвоконцептологии, истории языка и др., освещение которых осуществляется в русле современных научных парадигм. Авторами статьи проанализировано освещение на страницах научного издания проблематики лингвоаксиологии – лингвистической теории ценностей, занимающейся изучением отражения в языке ценностных аспектов бытия. "Linguistic research" - a professional collection of scientific papers Department of Ukrainian Language KhNPU named after GS Skovoroda, outgoing since 1988 and represents a wide range of current linguistic problems: issues of lexicology, grammar, textology, discourse, linguopoetics, linguoconceptology, history of language, etc., which are covered in the stream of modern scientific paradigms. The authors of the article analyze the coverage on the pages of a scientific publication of the problems of linguoaxiology - a linguistic theory of values, which deals with the study of the reflection in language of the value aspects of life.
Опис
Ключові слова
лінгвоаксіологія, лігвоаксіологічні дослідження, оцінні мовленнєві жанри, засоби вираження оцінних смислів, лингвоаксиология, лигвоаксиологические исследования, оценочные речевые жанры, средства выражения оценочных смыслов, linguoaxiology, ligvoaxiological research, evaluative speech genres, means of expression of evaluative meanings
Цитування
Халіман О. В. Висвітлення проблематики лінгвоаксіології на сторінках збірника наукових праць «Лінгвістичні дослідження» аспектуальний огляд (на матеріалі публікацій 2010–2020 років) / О. В. Халіман // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. В. Халіман (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Вип. 54, Ч. ІІ. – С. 257–273.