Вербалізація емпатії в листуванні М. Куліша з І. Дніпровським

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Хмельницький національний університет
Анотація
У статті проаналізовано емпатійні характеристики в дискурсі епістоляріїв М. Куліша й І. Дніпровського, адресованих один одному. У взаємному листуванні письменників виділено спільний для обох адресантів фокус емпатії, її семантичні риси, а також морфологічні й синтаксичні особливості її вираження. З‘ясовано прагматичну спрямованість й емпатійні домінанти епістол обох митців слова. В статье проанализированы характеристики эмпатии в дискурсе эпистоляриев М. Кулиша и И. Днипровского, адресованных друг другу. Во взаимной переписке писателей выделен общий для обоих адресантов фокус эмпатии, ее семантические черты, а также морфологические и синтаксические особенности ее выражения. Выяснена прагматическая направленность доминанты эмпатии эпистол обоих художников слова. The article analyzes the characteristics of empathy in the discourse of M. Kulish and И. Dniprovsky, addressed to each other. In the mutual correspondence of the writers the common for both of empathy, its semantic features, as well as morphological and syntactic peculiarities of its expression. The pragmatic orientation of the dominant empathy of the epistles of both artists of the word.
Опис
Ключові слова
епістолярний дискурс, емпатія, взаємна емпатія, фокус емпатії, емпатійна домінанта, эпистолярный дискурс, эмпатия, взаимная эмпатия, фокус эмпатии, эмпатийная доминанта, epistolary discourse, empathy, mutual empathy, focus of empathy, empathic dominant
Цитування
Невська Ю. В. Вербалізація емпатії в листуванні М. Куліша з І. Дніпровським / Ю. В. Невська // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2019. – Вип. 16. – С. 132–135.