МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО НМТ З МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі теоретично обґрунтувано та експериментально перевірено методичні особливості розробки дистанційного курсу для підготовки до НМТ з математики. Головне завдання дослідження – сприяти просуванню ефективних та інклюзивних освітніх практик шляхом з’ясування методологічної бази для створення дистанційного курсу, спеціально розробленого для підготовки до НМТ з математики. Необхідно подолати розрив між традиційними навчальними методологіями та зростаючим потенціалом онлайн-навчальних середовищ, визнаючи потребу в адаптивному та технологічно вдосконаленому підході для задоволення різноманітних потреб сучасних учнів. Практична значущість дослідження визначається тим, що в ньому розроблено та експериментально перевірено дистанційний курс для підготовки до НМТ з математики. In the qualification work, the methodological features of the development of the distance course for training are theoretically substantiated and experimentally verified to NMT in mathematics. The main task of the study is to contribute to the promotion of effective and inclusive educational practices by clarifying the methodological basis for the creation of a distance course specially designed for preparation for NMT in mathematics. There is a need to bridge the gap between traditional learning methodologies and the growing potential of online learning environments, recognizing the need for an adaptive and technology-enhanced approach to meet the diverse needs of today's learners. The practical significance of the study is determined by the fact that it developed and experimentally tested a distance course for preparing for the NMT in mathematics.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, математика, інклюзивна освіта, освітній процес, distance learning, mathematics, inclusive education, educational process
Цитування
Чернишова О. Ю. Методичні особливості розробки дистанційного курсу для підготовки до НМТ з математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / О. Ю. Чернишова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 59 с. : іл. + дод.
Колекції