ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ ЗАСОБАМИ НАРОДНО-ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито необхідність створення іміджу майбутніх викладачів музичних дисциплін на традиціях української національної культури. Обґрунтовано педагогічно доцільне використання в навчальному процесі факультетів мистецтв здобутків народно-пісенної творчості, традицій та звичаїв українського народу; виховну роль популяризації народного співу, практичній участі молоді у різноманітних заходах направлених на розширення їх творчих уявлень, самовираження та самовдосконалення, які-б розвивали в молодих душах любов до рідного краю, рідні, мови, пісні, історичної традиції та формували власний імідж. В статье раскрыта необходимость создания имиджа будущих преподавателей музыкальных дисциплин на традициях украинской национальной культуры. Обоснованно: педагогически целесообразное использование в учебном процессе факультетов искусств достижений народно-песенного творчества, традиций и обычаев украинского народа; воспитательную роль популяризации народного пения, практического участия молодежи в различных мероприятиях, направленных на расширение их творческих представлений, самовыражения и самосовершенствования, которые бы развивали в молодых душах любовь к родному краю, родственникам, языку, песне, исторической традиции и формировали собственный имидж. The article shows the need to create the image of future teachers of musical disciplines on the traditions of Ukrainian national culture. Reasonably: pedagogically expedient use in the educational process of the faculty of arts of the achievements of folk music, traditions and customs of the Ukrainian people; the educational role of folk singing, practical youth participation in various activities aimed at broadening their creative ideas, self-expression and self-improvement that would develop in young minds a love for the native land, relatives, language, songs and historical traditions and formed their own image.
Опис
Ключові слова
імідж, студенти, народна творчість, пісенна творчість, мистецтво, вища освіта, фахова підготовка, имидж, студенты, народное творчество, песенное творчество, искусство, высшее образование, профессиональная подготовка, image, students, folk art, songs, art, higher education, training
Цитування
Кузьмічова В. А. Особливості формування іміджу студентів факультету мистецтв засобами народно-пісенної творчості / В. А. Кузьмічова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 53. - С. 113-118.