Інноваційні принципи навчання у вокальній підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває особливості інноваційних принципів навчання (індивідуалізації, інноваційної наочності, національної ідентичності, інтерактивного навчання) у вокальній підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва в умовах вищої педагогічної школи. Статья раскрывает особенности инновационных принципов обучения (индивидуализации, инновационной наглядности, национальной идентичности, интерактивного обучения) в вокальной подготовке будущих учителей музыкального искусства в условиях высшей педагогической школы. The article reveals the features of innovative principles of learning (individualization, innovation visibility, national identity, interactive learning) in vocal training of future teachers of musical art in the conditions of the higher pedagogical school.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, принципи навчання, інновації, вчителі музичного мистецтва, студентські роботи, художественное образование, принципы обучения, инновации, учителя музыкального искусства, студенческие работы, art education, principles of education, innovation, teachers of musical art, student work
Цитування
Ботнарчук А. П. Інноваційні принципи навчання у вокальній підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва / А. П. Ботнарчук, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 38–40.