ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ДОСЯГНЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У СВИНАРСТВІ НАУКОВОЇ ШКОЛИ З ГЕНЕТИКИ І РОЗВЕДЕННЯ ПРОФЕСОРА В. О. МЕДВЕДЄВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія аграрних наук України, Інститут тваринництва
Анотація
У статті розглянуто становлення наукового шляху видатного вченого в галузі свинарства - професора В. О. Медведєва. Проведено аналіз стану галузі свинарства та племінної бази на початку його трудової і наукової роботи. Розкрито внесок професора В. О. Медведєва у породотворний процес та місце створених генотипів у сучасній генеалогічній структурі свиней України. Зокрема йде мова про створення української м ’ясної породи свиней, внутрішньопородних типів у великій білій породі й породі ландрас та ін. Висвітлено етапи формування наукової школи, основні наукові здобутки сформованої наукової школи. Ключові слова: наукова школа, творчій шлях, свинарство, розведення. В статье рассмотрены становления научного пути выдающегося ученого в свиноводстве - профессора В. А. Медведева. Проведен анализ состояния отрасли свиноводства и племенного базы в начале его трудовой и научной работы. раскрыто вклад профессора В. А. Медведева в породообразующих процесс и место созданных генотипов в современной генеалогической структуре свиней Украины. В частности, идет речь о создании украинского мягкие мясной породы свиней, внутрипородных типов в крупной белой породе и породе ландрас и др. Освещены этапы формирования научной школы, основные научные достижения сложившейся научной школы. The article deals with the formation of a scientific way of an outstanding scientist in the pig industry - Professor V. A. Medvedev. The analysis of the industry and pigbreeding base at the beginning of his work and research. Discloses the contribution of Professor V. A. Medvedev in process of formation of breeds and created a place in modern genotypes genealogical structure pigs Ukraine. In particular, the question of the creation of Ukrainian meat breed pigs, inbreed types of large white breed and breed Landrace and others. Lighten the steps of forming a scientific school, major scientific achievements formed the scientific school.
Опис
Ключові слова
Медведєв В. О., наукова школа, творчій шлях, свинарство, розведення тварин, породоутворення, Медведев В. А., научная школа, творческий путь, свиноводство, разведение животных, породообразование, Medvedev V. A., scientific school, creative way, breeding animals, rock formation
Цитування
Іонов І. А. Основні напрями і досягнення досліджень у свинарстві наукової школи з генетики і розведення професора В. О. Медведєва / І. А. Іонов // Науково-технічний бюлетень / НААН України, Ін-т тваринництва ; [редкол.: І. А. Іонов (гол.ред.) та ін.]. – Харків, 2014. – № 112. – С. 3-10.