Методичне забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування сімейних цінностей у старшокласників – вихованців інтернатного закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено зміст і методичне забезпечення підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до формування сімейних цінностей у старшокласників – вихованців інтернатного закладу. З᾽ясовано місце і роль їх використання під час реалізації освітньої програми "Соціальна педагогіка" за спеціальністю 231 "Соціальна робота" в закладі вищої освіти. Розкрито змістове наповнення розробленої програми навчальної дисципліни і запропоновано методи його реалізації, особливості його практичного втілення в умовах закладу вищої освіти. В статье представлено содержание и методическое обеспечение подготовки будущих специалистов социальной сферы к формированию семейных ценностей у старшеклассников – воспитанников интернатного учреждения. Выяснено место и роль их использования при реализации образовательной программы "Социальная педагогика" по специальности 231 "Социальная работа" в заведении высшего образования. Раскрыто содержательное наполнение разработанной программы учебной дисциплины и предложено методы его реализации, особенности его практического воплощения в условиях учреждения высшего образования. As the title implies the article describes the content and methodological support of training future professionals in the social sphere for the formation of family values in graduates of residential institutions. Their role and place during the implementation of the educational program "Social Pedagogy" in the specialty 231 "Social Work" in higher education. The substantive content of the developed academic programme is revealed and the methods of its realization, features of its practical implementation in the conditions of the institution of higher education are offered.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, методичне забезпечення, фахівці соціальної сфери, формування сімейних цінностей, інтернатні установи, магістерські роботи, профессиональная подготовка, методическое обеспечение, специалисты социальной сферы, формирование семейных ценностей, интернатные учреждения, магистерские работы, professional preparation, methodological support, specialists in the social sphere, formation of family values, residential institution, master's work
Цитування
Буркова М. В. Методичне забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування сімейних цінностей у старшокласників – вихованців інтернатного закладу / М. В. Буркова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 38–42.