Реінжиніринг як механізм забезпечення стійкості та конкурентоспроможності підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто механізми забезпечення стійкості та конкурентоспроможності підприємства, принципи, етапи та методи реінжинірингу як механізму забезпечення конкурентоспроможності організації, розроблена кваліметрична модель оцінки рівня реалізації реінжинірингу бізнес-процесів, здійснено аналіз стану управління з означеної проблеми й на підставі отриманих результатів розроблено модель з удосконалення управління цим аспектом. The work examines the mechanisms of ensuring the stability and competitiveness of the enterprise, the principles, stages and methods of reengineering as a mechanism of ensuring the competitiveness of the organization, developed a qualitative model for assessing the level of implementation of business process reengineering, analyzed the state of management of the specified problem, and based on the obtained results, developed a model for improving management this aspect.
Опис
Ключові слова
управління змінами, конкурентоспроможність, реінженіринг, алгоритм реінжинірингу підприємства, бізнес процеси, change management, competitiveness, reengineering, enterprise reengineering algorithm, business processes
Цитування
Хлєбніков В. О. Реінжиніринг як механізм забезпечення стійкості та конкурентоспроможності підприємства : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / В. О. Хлєбніков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 61 с. : табл. + дод.
Колекції