Активізація агроінноваційної діяльності як важлива умова територіального економічного розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Як свідчить досвід, у сучасних умовах громади, муніципалітети, регіони та країни в цілому мусять змістити акценти у своїх програмах економічного розвитку: необхідно «думати глобально, але діяти локально». Найкращі підходи до організації територіального економічного розвитку передбачають застосування принципу важеля для подальшого розвитку сильних сторін громади чи регіону для одержання порівняльних і конкурентних переваг. А для цього необхідно сконцентруватися на підвищенні конкурентоспроможності громад, для чого передусім розвивати і підтримувати спеціалізовані підприємства, кваліфікованих працівників та інновації, зокрема і в агросфері, що є особливо актуальним для аграрних регіонів країни. As experience shows, in modern conditions communities, municipalities, regions and countries as a whole must shift the emphasis in their economic development programs: it is necessary to "think globally, but act locally." The best approaches to the organization of territorial economic development involve the application of the principle of leverage to further develop the strengths of the community or region to obtain comparative and competitive advantages. And for this, it is necessary to concentrate on increasing the competitiveness of communities, for which, first of all, it is necessary to develop and support specialized enterprises, qualified workers and innovations, in particular in the agricultural sector, which is especially relevant for the agrarian regions of the country.
Опис
Ключові слова
агроінноваційна діяльність, економічний розвиток, інновації, agro-innovative activity, economical development, innovations
Цитування
Сідельнікова І. В. Активізація агроінноваційної діяльності як важлива умова територіального економічного розвитку / І. В. Сідельнікова // Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 31 жовт. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 298–300.