Удосконалення витривалості боксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки

dc.contributor.authorЯровий, М. В.
dc.contributor.authorВострокнутов, Л. Д.
dc.contributor.authorЦимбалюк, Ж. О.
dc.contributor.authorРуденко, А. В.
dc.contributor.authorШутєєв, В. В.
dc.date.accessioned2023-06-01T06:18:11Z
dc.date.available2023-06-01T06:18:11Z
dc.date.issued2023-05-20
dc.description.abstractМета: удосконалення загальної та спеціальної витривалості боксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Матеріал та методи. В дослідженні було використано наступні методи: теоретичні (аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, мережі Інтернет з проблеми дослідження, узагальнення сучасного досвіду фізичної підготовки боксерів різної кваліфікації), емпіричні (тестування, експеримент), статистичні (методи математичної обробки отриманих результатів). В дослідженні прийняли участь 19 боксерів етапу спеціалізованої базової підготовки, середній вік яких склав 15,21±0,54 року, спортивна кваліфікація – І-ІІІ розряди, які склали контрольну (n=10) та експериментальну (n=9) групи. Результати: враховуючи рекомендації фахівців та висновки дослідників про застосування методики тренування «фартлек» в тренувальному процесі висококваліфікованих одноборців, розроблено програму удосконалення витривалості, що ґрунтується на поєднанні навантаження і відпочинку, з врахуванням перспективних вимог змагальної діяльності боксера в цьому віці. Боксери контрольної групи займались по навчальній програмі для ДЮСШ за традиційною методикою. В тренувальний процес експериментальної групи впроваджено програму вдосконалення витривалості за методикою «фартлек» в часи фізичної підготовки, коли за планом тренувань передбачалось бігове навантаження. В результаті експерименту визначено достовірну динаміку змін показників рівня загальної та спеціальної витривалості у боксерів експериментальної групи порівняно з контрольною (біг на 2000 м (t=5,04; р<0,001); стрибки через скакалку за 1 хв (t=2,80; р<0,05); біг на 300 м (t=4,38; р<0,001); нанесення ударів за 30 с (t=2,79; р<0,05)). Зміни інших показників тестування загальної та спеціальної фізичної підготовленості боксерів в ході експерименту покращились в кожній з груп, але не мають статистично достовірної різниці між групами (р>0,05). Порівняння динаміки функціональних показників визначило їх статистично достовірне покращення в кожній з груп, але в результаті експерименту не спостерігається достовірної різниці між експериментальною та контрольною групою за показниками стану серцево-судинної системи (t=0,32; р>0,05) та рівнем адаптації до навантаження (t=0,33; р>0,05). За показниками функціональної здатності м’язів серця (за індексом Робінсона) визначено статистично значимі зміни та перевагу енергопотенціалу організму у боксерів контрольної групи (t=3,01; р<0,05), порівняно з експериментальною (t=1,31; р>0,05), зміни в якій статистично достовірної різниці не мають. Висновки. Доведено ефективність експериментальної програми вдосконалення витривалості за методикою «фартлек» у боксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки, але не дивлячись на підвищення рівня загальної та спеціальної витривалості в експериментальній групі не відбулося значного зростання енергопотенціалу організму спортсменів. Це говорить про те, що методика «фартлек» може застосовуватись в навчально-тренувальному процесі підлітків, але потребує обережного використовування для даної категорії з врахуванням вікових обмежень. Purpose: to improve general and special endurance in boxers at the stage of specialized basic training. Material and methods. The following methods were used in the research: theoretical (analysis and generalization of data of scientific and methodical literature, the Internet on the problem of the research, generalization of modern experience of physical training of boxers of different qualification), empirical (testing, experiment), statistical (methods of mathematical processing of the obtained results). The research was attended by 19 boxers of the stage of the specialized basic training, whose average age was 15,21±0,54 years, sports qualification – I-III categories, who made up the control (n=10) and experimental (n=9) groups. Results: taking into account the recommendations of specialists and conclusions of researchers about the use of the training methodology «fartlek» in the training process of highly skilled single combatants, a program of endurance improvement based on a combination of load and rest, taking into account the perspective requirements of competitive activity of a boxer at this age, was developed. The boxers of the control group were trained according to the curriculum for children and youth sports schools by the traditional method. In the training process of the experimental group the program of improvement of endurance by the method of «apron» was introduced in times of physical preparation when the plan of trainings provided a running load. As a result of the experiment the reliable dynamics of changes of indicators of the level of general and special endurance in boxers of the experimental group in comparison with the control group (running on 2000 m (t=5,04; p<0,001); jumping with a rope for 1 min (t=2,80; p<0,05); running on 300 m (t=4,38; p<0,001); striking for 30 s (t=2,79; p<0,05)) was defined. Changes of other indicators of testing of general and special physical fitness of boxers during the experiment improved in each of groups, but have no statistically significant difference between groups (р>0,05). Comparison of dynamics of functional indicators defined their statistically significant improvement in each of groups, but as a result of the experiment there is no significant difference between the experimental and control group on indicators of a condition of a cardiovascular system (t=0,32; р>0,05) and a level of adaptation to a load (t=0,33; р>0,05). By indicators of functional ability of heart muscles (by Robinson index) statistically significant changes and advantage of energy potential of an organism in boxers of the control group (t=3,01; р<0,05), in comparison with the experimental group (t=1,31; р>0,05), changes in which have no statistically significant difference, were defined. Conclusions. The effectiveness of the experimental program of improvement of endurance by the method of «fartlek» in boxers at the stage of specialized basic training is proved, but despite the increase of the level of general and special endurance in the experimental group there was no significant increase of energy potential of the organism of sportsmen. This suggests that the «apron» technique can be used in the educational and training process of adolescents, but requires careful use for this category, taking into account age restrictions.
dc.identifier.citationУдосконалення витривалості боксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки / М. В. Яровий, Л. Д. Вострокнутов, Ж. О. Цимбалюк, А. В. Руденко, В. В. Шутєєв // Єдиноборства. – 2023. – № 3 (29). – С. 133–144.
dc.identifier.issn2523-4196
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11337
dc.language.isouk
dc.publisherХарківська державна академія фізичної культури
dc.subjectбокс
dc.subjectбоксер
dc.subjectзагальна витривалість
dc.subjectспеціальна витривалість
dc.subjectфартлек
dc.subjectboxing
dc.subjectboxer
dc.subjectgeneral endurance
dc.subjectspecial endurance
dc.subjectfartlek
dc.titleУдосконалення витривалості боксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки
dc.title.alternativeDevelopment of endurance in boxers at the stage of specialized basic training
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Яровий М.В., Вострокнутов Л.Д., Цимбалюк Ж.О., Руденко А.В., Шутєєв В.В. .pdf
Розмір:
1.11 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: