Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Етичні стандарти правничої професії» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальна дисципліна «Етичні стандарти правничої професії» вивчає моральні стандарти та принципи у сфері юриспруденції. Призначенням навчальної дисципліни є сприяння процесам формування світогляду та морально-етичних поглядів працівників юридичної сфери, спрямуванні їх на дотримання етичних стандартів, забезпечення справедливості, захисту прав, свобод, людської честі та гідності. Метою курсу є формування у здобувачів освіти комплексних знань про моральну сутність правничої професії, особливості етичних відносин у правничій діяльності, ознайомлення з етичними стандартами та вимогами до особистості правника як під час виконання професійних обов’язків, так і у позаробочих відносинах. Сферою застосування здобутих навичок може стати: оцінка вчинків правників з позицій етичних стандартів; вибудовування поведінки і відносин з різними категоріями громадян, з колегами правниками відповідно до етичних стандартів; підвищення рівня самовиховання, ділового спілкування, міжособистісних відносин; можливість аналізувати соціально значимі проблеми та процеси з позиції етичних стандартів; обрання доцільних форм і методів вирішення морально-етичних проблем у професійній діяльності. The educational discipline "Ethical standards of the legal profession" studies moral standards and principles in the field of jurisprudence. The purpose of the educational discipline is to promote the processes of formation of the worldview and moral and ethical views of employees of the legal sphere, to direct them to comply with ethical standards, ensure justice, protect rights, freedoms, human honor and dignity. The purpose of the course is to provide students with comprehensive knowledge about the moral essence of the legal profession, the peculiarities of ethical relations in legal activity, familiarization with ethical standards and requirements for the personality of a lawyer both during the performance of professional duties and in non-work relationships. The scope of application of acquired skills can be: assessment of the actions of lawyers from the standpoint of ethical standards; building behavior and relations with different categories of citizens, with fellow lawyers in accordance with ethical standards; increasing the level of self-education, business communication, interpersonal relations; the ability to analyze socially significant problems and processes from the standpoint of ethical standards; choosing appropriate forms and methods of solving moral and ethical problems in professional activity. ​
Опис
Ключові слова
професійна етика, юристи, юридична освіта, моральні стандарти, підготовка магістрів, семінарські заняття, методичні рекомендації, professional ethics, lawyers, legal education, moral standards, master's training, seminar classes, methodological recommendations
Цитування
Шевченко Л. А. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Етичні стандарти правничої професії» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право / Л. А. Шевченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 79 с.