ПАРАЛОГІЧНИЙ КОМПРОМІС «СИМУЛЯКР – РЕАЛЬНІСТЬ» У РОМАНІ Ю. АНДРУХОВИЧА «РАДІО НІЧ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Анотація
У статті розглянуто проблему художньої реалізації паралогії «симулякр – реальність» на матеріалі роману «Радіо Ніч» Ю. Андруховича. Здійснено аналіз наукових пошуків автора твору у напрямі відображення процесу перевизначення українцями колективної та індивідуальної ідентичності в умовах гібридної війни на Сході країни. У роботі досліджено характерні процеси трансформації сучасного роману у бік спрощення форми, вибору жанрів швидкого реагування на дійсність, обмеження тематики, пунктирності характерів тощо, зроблено спробу розкрити нагальні завдання, які ставить перед собою сучасна українська романістика. Обґрунтовано, що паралогія «симулякр – реальність» може використовуватися як інструмент для опису ірраціональної логіки сучасних явищ культури і життя. Увага до найменшої деталі, яка працює на формування жанрових ознак роману, маніфестується адекватним підходом для вивчення жанростворюючих особливостей аналізованого роману. У статті наведено аналіз поглядів дослідників категорії жанру, її рухомості, здатності до трансформації та оновлення, зміни звичних жанрових моделей і домінантних жанрових ознак, виникнення нових жанрових або внутрішньовидових утворень, формування авторських жанрових різновидів, основних напрямів жанрової трансформації художньої літератури кінця ХХ – початку ХХI ст., серед яких – тенденції до гібридізації та редукції. На основі аналізу тексту було здійснено спробу оцінити основні маркери жанру утопії у романі, що було основним дослідницьким завданням. Установлено, що в романі Ю. Андруховича трансформовано класичну постмодерністську паралогію згідно з нагальними потребами українського суспільства. Зроблено спробу розкрити основні причини авторської трансформації універсального жанру утопії, викладено погляди Ю. Андруховича на призначення письменницької праці. Автор доходить висновку, що жанровий інваріант роману вибудовано шляхом поєднання низки історій різної жанрової модальності, серед яких – детективна, пригодницька, шпигунська та параісторична. В статье рассмотрена проблема художественной реализации паралогии «симулякр – реальность» на материале романа «Радио Ночь» Ю. Андруховича. Осуществлен анализ научных изысканий автора произведения в направлении отражения процесса переопределения украинцами коллективной и индивидуальной идентичности в условиях гибридной войны на Востоке страны. В работе исследованы характерные процессы трансформации современного романа в сторону упрощения формы, выбора жанров быстрого реагирования на действительность, ограничения тематики, пунктирности характеров и т.д., предпринята попытка раскрыть насущные задачи, которые ставит перед собой современная украинская романистика. Обосновано, что паралогия «симулякра – реальность» может использоваться как инструмент для описания иррациональной логики современных явлений культуры и жизни. Внимание к малейшей детали, работающей на формирование жанровых признаков романа, манифестируется адекватным подходом для изучения жанрообразующих особенностей рассматриваемого романа. В статье представлен анализ взглядов исследователей категории жанра, ее подвижности, способности к трансформации и обновлению, изменению привычных жанровых моделей и доминантных жанровых признаков, возникновение новых жанровых или внутривидовых образований, формирование авторских жанровых разновидностей, основных направлений жанровой трансформации художественной литературы конца ХХ – начала ХХI ст., среди которых – тенденции к гибридизации и редукции. На основе анализа текста была предпринята попытка оценить основные маркеры жанра утопии в романе, что являлось основной исследовательской задачей. Установлено, что в романе Ю. Андруховича трансформирована классическая постмодернистская паралогия в соответствии с насущными потребностями украинского общества. Предпринята попытка раскрыть основные причины авторской трансформации универсального жанра утопии, изложены взгляды Ю. Андруховича на назначение писательского труда. Автор приходит к выводу, что жанровый инвариант романа выстроен путем сочетания ряда историй разной жанровой модальности, среди которых детективная, приключенческая, шпионская и параисторическая. The article considers the problem of artistic realization of the paralogy «simulacrum-reality» on the material of the novel «Radio Night» by Yu. Andrukhovych. An analysis of the author’s scientific research in the direction of reflecting the process of redefining Ukrainians’ collective and individual identity in the conditions of a hybrid war in the East of the country was committed. The characteristic processes of transformation of a modern novel towards simplification of form, choice of genres of quick reaction to reality, limitation of themes, dotted characters, etc. are investigated in the work, an attempt is made to reveal urgent tasks of modern Ukrainian novels. It is substantiated that the paralogy «simulacrum-reality» can be used as a tool to describe the irrational logic of modern phenomena of culture and life. Attention to the smallest detail, which works on the formation of genre features of the novel, is manifested as an adequate approach to the study of genre-creating features of the analyzed novel. The article analyzes the views of researchers of the genre category, its mobility, ability to transform and update, changes in the usual genre models and dominant genre features, the emergence of new genre or intraspecific formations, the formation of genre varieties, the main directions of genre transformation of fiction of late XX – early XXI centuries, including tendencies to hybridization and reduction. Based on the analysis of the text, an attempt was made to assess the main markers of the genre of utopia in the novel, which was the main research task. It is established that in the novel by Yu. Andrukhovych the classical postmodern paralogy is transformed according to the urgent needs of the Ukrainian society. The article attempts to reveal the main reasons for the author’s transformation of the universal genre of utopia, sets out Andrukhovych’s views on the purpose of writing. The author concludes that the genre invariant of the novel is built by combining a number of stories of different genre modalities, including detective, adventure, espionage, parahistorical, biographic.
Опис
Ключові слова
паралогічний компроміс, жанр, утопія, симулякр, реальність, паралогический компромисс, утопия, реальность, paralogical compromise, genre, utopia, simulacrum, reality
Цитування
Печерських Л. О. Паралогічний компроміс «симулякр – реальність» у романі Ю. Андруховича «Радіо ніч» / Л. О. Печерських // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. : Філологія. Журналістика / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – Т. 32 (71), № 4, ч. 4. – С. 262–266.