Cognitive narratology: methods and prospects of research

dc.contributor.authorKuznetsova, O. S.
dc.date.accessioned2021-03-12T13:57:21Z
dc.date.available2021-03-12T13:57:21Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractThe article is devoted to modern cognitive research in the fi eld of narratology. The key aspects that determine the specifi cs of literary studies of the cognitive areas were considered in the article. The purpose of the article is to identify and characterize leading trends in cognitive research. Current narratological studies of the post-structuralism period have been characterized. Close links of cogni-tive narratology with other branches of science, which can be traced at the level of methods, object and purpose of research, have been identifi ed. It is concluded that this kind of links will be further strengthened through methodological ex-change and cooperation. The arguments of opponents of the cognitive approach were analyzed, and the shortcomings of the cognitive science methodology were identifi ed. The scientifi c works of literary predecessors, which formed the ba-sis for the further emergence and development of cognitive narratology, were considered. Views on cognitive research in the fi eld of literary criticism of such scientists as A. Palmer, D. Herman, W. Schmid, M.-L. Ryan et al. were reviewed. The contribution of modern Ukrainian researchers to cognitive science has been traced. Particular attention is paid to the study of the content of the central con-cept of cognitive science «mind» as well as its meaningful translation into East Slavic languages. The views of cognitive scientists on the problem of the degree of openness of the mind of a fi ctional character for readers and researchers have been examined. Ways of reproducing the mind of the heroes of a work of art have been identifi ed. As a result of the study, the fast pace of development of cogni-tive narratology and the growing attention of researchers to the wide possibilities of its methodology were revealed. The prospects of future research in the areas of cognitive narratology, which consist in studying the ways of expression of children’s and adult mind in the fi ctional narrative of children’s works of East Slavic authors, are noted. Стаття присвячена проблемі сучасних когнітивних досліджень в області наратології. У статті було розглянуто ключові аспекти, які визначають специфіку літературознавчих досліджень когнітивного спрямування. Метою статті є визначення та характеристика провідних тенденцій у когнітивних дослідженнях. Були схарактеризовані актуальні на сьогоднішній день наратологічні дослідження постструктуралістського періоду. Виявлено тісні зв’язки когнітивної наратології з іншими галузями науки, які простежуються на рівні методів, об’єкту і мети досліджень. Зроблено висновок про подальше зміцнення зв’язків такого роду шляхом методологічного взаємообміну та співпраці. Проаналізовано аргументи противників когнітивного підходу, а також визначено недоліки методології когнітивістики. Розглянуто наукові праці літературознавців-попередників, які склали основу для подальшого виникнення і розвитку когнітивної наратології. Розглянуто погляди на когнітивні дослідження в області літературознавства таких вчених, як А. Пальмер, Д. Херман, В. Шмід, М. Л. Райан та ін. Простежено вклад сучасних українських дослідників до когнітивної науки. Окрему увагу приділено дослідженню змісту центрального поняття когнітивістики «mind» та його багатозначному перекладу східнослов’янськими мовами. Проаналізовано погляди когнітивістів на проблему ступеню відкритості свідомості художнього персонажу для читачів та дослідників. Визначено способи відтворення свідомостей героїв художнього твору. У результаті дослідження було виявлено швидкий темп розвитку когнітивної наратології та зростаючу увагу дослідників до широких можливостей її методології. Означено перспективи майбутнього дослідження в галузі когнітивної наратології, яке полягає у вивченні способів прояву дитячої та дорослої свідомості у художньому наративі дитячих творів східнослов’янських авторів. Статья посвящена проблеме современных когнитивных исследований в области нарратологии. В статье были рассмотрены ключевые аспекты, которые определяют специфику литературоведческих исследований когнитивного направления. Целью статьи является определение и характеристика ведущих тенденций в когнитивных исследованиях. Охарактеризованы актуальные на сегодняшний день нарратологические исследования постструктуралистского периода. Выявлены тесные связи когнитивной нарратологии с другими отраслями науки, которые прослеживаются на уровне методов, объекта и цели исследований. Сделан вывод о дальнейшем укреплении связей такого рода путем методологического взаимообмена и сотрудничества. Проанализированы аргументы противников когнитивного подхода, а также определены недостатки методологии когнитивистики. Рассмотрены научные труды литературоведов-предшественников, которые составили основу для дальнейшего возникновения и развития когнитивной нарратологии. Проанализированы взгляды на когнитивные исследования в области литературоведения таких ученых, как А. Пальмер, Д. Херман, В. Шмид, М. Л. Райан и др. Прослежен вклад современных украинских исследователей в когнитивную науку. Особое внимание уделено исследованию содержания центрального понятия когнитивистики «mind» и его многозначному переводу на восточнославянские языки. Рассмотрены взгляды когнитивистов на проблему степени открытости сознания художественного персонажа для читателей и исследователей. Определены способы воспроизведения сознаний героев художественного произведения. В результате исследования был выявлен быстрый темп развития когнитивной нарратологии и растущее внимание исследователей к широким возможностям ее методологии. Отмечены перспективы будущего исследования в области когнитивной нарратологии, которые заключаются в изучении способов проявления детского и взрослого сознания в художественном нарративе детских произведений восточнославянских авторов.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationKuznetsova O. S. Cognitive narratology : methods and prospects of research / О. S. Kuznetsova // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Л. В. Гармаш та ін.]. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. – Вип. 3(93). – С.102–116.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2312-1068
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4253
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Видавничий дім Дмитра Бурагоuk_UA.UTF-8
dc.subjectnarratologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectcognitive narratologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpostclassical narratologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectAlan Palmeruk_UA.UTF-8
dc.subjectstoryuk_UA.UTF-8
dc.subjectminduk_UA.UTF-8
dc.subjectinner worlduk_UA.UTF-8
dc.subjectpostgraduate workuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаратологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectкогнітивна наратологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпосткласична наратологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectАлан Пальмерuk_UA.UTF-8
dc.subjectсвідомістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectоповідьuk_UA.UTF-8
dc.subjectвнутрішній світuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспірантські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнарратологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectкогнитивная нарратологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпостклассическая нарратологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectАлан Пальмерuk_UA.UTF-8
dc.subjectрассказuk_UA.UTF-8
dc.subjectсознаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectвнутренний мирuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспирантские работыuk_UA.UTF-8
dc.titleCognitive narratology: methods and prospects of researchuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeКогнітивна наратологія: методи та перспективи дослідженняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeКогнитивная нарратология: методы и перспективы исследованияuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Kuznetsova O. V. Cognitive narratology.pdf
Розмір:
383.36 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: