АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СИЛУ УДАРІВ БОКСЕРІВ-ЛЮБИТЕЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Бокс вимагає високих техніко-тактичних навичок, а також високого рівня фізичної підготовки. У боксі задіяні практично всі групи м’язів при виконанні специфічних рухів високої інтенсивності з короткими перервами, яких недостатньо для повного відновлення. Щоб досягти успіху в змагальній боротьбі, необхідно підтримуватися на фоні втоми - точність, силу ударів, інтенсивність рухів і захисні дії. Здатність наносити удари з високою ударною силою є важливим атрибутом для боксерів. Розуміння фізичних характеристик, які пов'язані з силою удару, є важливим для розробки тренувальних стратегій для покращення результативності удару. На сьогоднішній день існує огляд про технічні особливості ударів в боксі, однак важливо проаналізувати новітні методи тестування та засоби розвитку сили ударів, тому дане дослідження набуває актуальності. Тому метою даного дослідження є визначити впливові чинники на формування сили удару в боксі шляхом аналізу актуальних наукових джерел. Результати. Встановлено наявність великої кількості діагностичної апаратури для вимірів сили і частоти удару, правильності виконання техніки ударів, визначення часу реакції боксерів. За результатами дослідження Dunn at. al. показано, що м'язи ніг впливають на силу удару в боксі, оскільки вони дозволяють боксерам генерувати потужність, зберігати баланс і ефективно виконувати техніку ударів. Тому тренери можуть максимізувати силу удару боксера, реалізуючи силові та тренувальні програми, спрямовані на збільшення сили нижніх кінцівок без збільшення маси тіла. Kamandulis at. al. підкреслюють, що правильність техніки виконання удару та вибір позиції в боксі має величезний вплив на силу удару, коли всі елементи тіла працюють разом відповідно до правильної техніки, це дозволяє боксерам надавати удару більшу потужність, це створює ефективну ланцюгову реакцію та дає можливість максимально використовувати м'язи для нанесення удару. Порівняльний аналіз методик для розвитку сили ударів боксерів показав достовірне підвищення показників м’язової сили та потужності ударів, швидкості реакції боксерів-аматорів в результаті застосування повторного спринтерського тренування, пліометричного тренування та стрибкових вправ зі скакалкою. Висновки. Виявлено, що сила удару в боксі залежить від комплексної взаємодії різних факторів, які включають техніку виконання удару, м'язову силу як верхніх, так і нижніх кінцівок, швидкість руху, масу тіла, координацію рухів, гнучкість та кут удару. Всі ці фактори взаємодіють між собою та спільно допомагають визначити рівень сили, яку боксер може передати через свій удар. Boxing requires high technical and tactical skills, as well as a high level of physical fitness. Boxing involves almost all muscle groups in the performance of specific high-intensity movements with short breaks that are not enough for full recovery. To succeed in a competitive fight, it is necessary to maintain accuracy, punching power, intensity of movement and defensive actions against the background of fatigue. The ability to deliver high impact punches is an important attribute for boxers. Understanding the physical characteristics that are associated with punching power is important for developing training strategies to improve punching performance. To date, there is an overview of the technical features of punches in boxing, but it is important to analyse the latest testing methods and means of developing punching power, so this study is becoming relevant. Therefore, the purpose of this study is to determine the influencing factors on the formation of punching force in boxing by analysing relevant scientific sources. Results. The presence of a large number of diagnostic equipment for measuring the force and frequency of the blow, the correctness of the technique of blows, determining the reaction time of boxers was established. According to the results of the Dunn at. al. study, it was shown that leg muscles affect the power of a punch in boxing, as they allow boxers to generate power, maintain balance and effectively perform punching techniques. Therefore, coaches can maximise a boxer's punching power by implementing strength and conditioning programmes aimed at increasing lower limb strength without increasing body weight. Kamandulis at. al. emphasise that the correct punching technique and the choice of position in boxing has a huge impact on punching power, when all body elements work together in accordance with the correct technique, it allows boxers to impart more power to the punch, it creates an effective chain reaction and makes it possible to maximise the use of muscles to deliver a punch. The comparative analysis of techniques for the development of the power of blows of boxers showed a significant increase in indicators of muscle strength and power of blows, speed of reaction of amateur boxers as a result of the use of repeated sprint training, plyometric training and jumping exercises with a rope. Conclusions. It was found that the force of a blow in boxing depends on a complex interaction of different factors, which include a technique of a blow, muscular force of both upper and lower extremities, speed of movement, body weight, coordination of movements, flexibility and an angle of a blow. All of these factors interact with each other and together help determine the level of force that a boxer can transmit through his punch.
Опис
Ключові слова
бокс, сила удару, техніка, підготовленість, фізичні здібності, тестування, boxing, punching power, technique, preparedness, physical abilities, testing
Цитування
Зіпунов А. В. Аналіз факторів, які впливають на силу ударів боксерів-любителів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / А. В. Зіпунов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2024. – 47 с. : табл.
Колекції