НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ І. Ф. ПРОКОПЕНКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто національно-патріотичне виховання молоді в педагогічній спадщині Івана Федоровича Прокопенка, яка є особливою та багатогранною, побудованою на власному досвіді, людяності та ідеях видатного філософа Г. С. Сковороди. Науково-патріотичне виховання молоді І. Ф. Прокопенко здійснював на великому фундаменті науково-пошукової та науково-дослідної діяльності. Студентами-козаками здійснювалася ґрунтовна робота з вивчення історії козацтва і розвитку козацького руху, біографістики гетьманів під час опрацювання навчального матеріалу з історії України та наукових досліджень. Здійснення науково-патріотичного виховання молоді в контексті козацького руху на чолі з І. Ф. Прокопенком значно активізувало розвиток національної самоповаги, патріотизму, ідеї збереження та розвитку традицій національного відродження серед учнів та студентів Харківщини. The article deals with the national-patriotic education of youth in the pedagogical heritage of Ivan Prokopenko, which is special and multifaceted, built on his own experience, humanity and ideas of the outstanding philosopher Н. S. Skovoroda. Scientific and patriotic education of youth I.F. Prokopenko carried out on great foundation of scientific research and research activities. Cossack students carried out a thorough work on the study of the history of the Cossacks and the development of the Cossack movement, biographies of hetmans during the processing of educational material on the history of Ukraine and scientific research. The implementation of scientific and patriotic education of youth in the context of the Cossack movement headed by I. F. Prokopenko significantly intensified the development of national self-respect, patriotism, the idea of preserving and developing the traditions of national revival among pupils and students of Kharkiv region.
Опис
Ключові слова
Прокопенко І. Ф., національно-патріотичне виховання, педагогічна спадщина, козацька педагогіка, I. F. Prokopenko, national-patriotic education, pedagogical heritage, Cossack pedagogy
Цитування
Бережна С. В. Національно-патріотичне виховання молоді в педагогічній спадщині І. Ф. Прокопенка / С. В. Бережна, І. В. Чернікова // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 53–58.