Використання інтерактивної дошки на уроках іноземної мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти", видавничий дім "Букрек"
Анотація
Метою статті є обґрунтування засад використання інтерактивної дошки у процесі навчання іноземної мови учнів закладів загальної середньої освіти. Для досягнення вказаної мети постали такі завдання: визначити поняття «інтерактивної дошки», розкрити засоби інтерактивної дошки, схарактеризувати вправи з інтерактивною дошкою для розвитку іноземної мови і мовлення, проаналізувати переваги використання інтерактивної дошки у вивченні іноземної мови з учнями. У роботі використовувався комплекс методів теоретичного дослідження: порівняльний аналіз наукових джерел, навчально-методичної літератури, систематизація поглядів різних учених. Основні результати дослідження полягають у розкритті основних переваг і принципів використання інтерактивної дошки, характеристиці вправ для інтерактивної дошки для розвитку іноземної мови і мовлення. Перспективи подальших розвідок полягають в аналізі використання інтерактивної дошки зі студентами. Практичне значення полягає у пропонованому комплексі вправ для інтерактивної дошки як засобу, що дозволяє вивести процес навчання іноземної мови в закладах загальної середньої освіти на новий продуктивний рівень, підвищити якість уроку та вмотивованість учнів до вивчення іноземної мови. Оригінальність дослідження забезпечується власним досвідом роботи в системі освіти. Целью статьи является обоснование принципов использования интерактивной доски в процессе обучения иностранному языку учащихся учреждений общего среднего образования. Для достижения указанной цели стоят следующие задачи: определить понятие «интерактивной доски», раскрыть средства интерактивной доски, охарактеризовать упражнения с интерактивной доской для развития иностранного языка и речи, проанализировать преимущества использования интерактивной доски в изучении иностранного языка с учениками. В работе использовался комплекс методов теоретического исследования: сравнительный анализ научных источников, учебно-методической литературы, систематизация взглядов различных ученых. Основные результаты исследования заключаются в раскрытии основных преимуществ и принципов использования интерактивной доски, характеристике упражнений для интерактивной доски для развития иностранного языка и речи. Перспективы дальнейших исследований заключаются в анализе использования интерактивной доски со студентами. Практическое значение состоит в предлагаемом комплексе упражнений для интерактивной доски как средства, позволяющего вывести процесс обучения иностранному языку в учреждениях общего среднего образования на новый производительный уровень, повысить качество урока и мотивированность учеников к изучению иностранного языка. Оригинальность исследования обеспечивается собственным опытом работы в системе образования. The aim of the article is to ground interactive board use in the process of foreign language learning by school students. To achieve the aim the tasks are set: to define a concept «interactive board», illustrate the means of interactive board, describe the exercises for interactive board to improve foreign language and speech, analyze interactive board advantages in foreign language learning by school students. The complex of theoretical research methods is used in the article: comparative analysis of scientific literature and course books, systematization of different scientists’ views. The basic research results consist of showing main advantages and principles of interactive board use, describing offered exercises for interactive board to develop students’ language and speech. Thus the main conclusions of interactive board use are to raise greatly the productivity and quality of students’ foreign language learning; to help making up substantial, attractive lesson for modern students; to promote students’ motivation level to foreign language learning; to facilitate teachers’ preparation time for lessons; to shorten the unproductive time use for lesson preparation. Interactive board can be used not only at lessons but also while outdoor activities. The prospects consist of the analysis of using interactive board with university students. The practical value consists of the offered complex of exercises for interactive board as the mean that allows to achieve the process of foreign language learning at schools on the creative level, to improve lesson quality and students’ motivation while foreign language learning. The research uniqueness is provided by our own experience in education system
Опис
Ключові слова
інтерактивна дошка, використання, урок, іноземна мова, интерактивная доска, использование, using, foreign language, иностранный язык, interactive whiteboard,, using, lesson, foreign language
Цитування
Костікова І. І. Використання інтерактивної дошки на уроках іноземної мови / І. І.Костікова // Нові технології навчання : зб. наук. пр. / Держ. наук. установа «Інститут модернізації змісту освіти» ; [редкол.: Б. Г. Кремінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Букрек, 2018. – Вип. 91. – С. 54–64.