РОБОТА ЕКОЛОГО-БІОЕТИЧНОГО ЦЕНТРУ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано роботу Еколого-біоетичного центру ХНПУ ім. Г. С. Сковороди в сучасних умовах, яка спрямована на формування еколого-біоетичних компетентностей здобувачів вищої педагогічної та загальної освіти, що зазначено в Положенні про цей структурний підрозділ. Організована спочатку в умовах Covid-карантину, а потім воєнних дій дистанційна форма навчання українських школярів і студентів була вимушеним тимчасовим заходом, через те, що учасники освітнього процесу почали щоденно отримувати, засвоювати навчальну інформацію й оперувати нею в не зовсім звичний спосіб, що уповільнило процес формування частини їхніх життєво необхідних компетенцій. Викладачі були також змушені шукати різноманітні чинники мотивації здобувачів, збільшувати власний арсенал освітніх впливів у процесі онлайн-освіти. Зазначено, що незважаючи на складні, сутужні воєнні часи, Еколого-біоетичний центр ХНПУ імені Г. С. Сковороди не полишає активної роботи, продовжує пошук та апробацію новітніх форм впливу на біоетичну свідомість наступних поколінь школярів і студентів – майбутніх педагогів, що вимагає створення й безупинного оновлення системної науково-методичної бази еколого-біоетичного навчання і виховання. The publication analyzes the work of the Ecological and Bioethical Center of H. S. Skovoroda KhNPU in modern conditions, which is directed on the formation of ecological and bioethical competences of students of higher pedagogical and general education, which is specified in the Regulation on this structural subdivision. Organized first in the conditions of Covid-quarantine, and then military operations distance education of Ukrainian schoolchildren and students was a forced temporary measure, due to the fact that the participants of the educational process began to receive and assimilate educational information on a daily basis and operate with it in an unusual way, which slowed down the process of forming part of their vital competencies. Teachers were also forced to look for various motivational factors of applicants, to increase one's own arsenal of educational influences in the process of online education. It is noted that despite the difficult, grueling war times, the Ecological and Bioethical Center of the H. S. Skovoroda KhNPU did not ceases active work, continues the search and testing of the newest forms of influence on the bioethical consciousness of the next generations of schoolchildren and students - future teachers, which requires the creation and constant updating of the systematic scientific and methodological base of ecological and bioethical education and upbringing.
Опис
Ключові слова
освітній процес, Еколого-біоетичний центр, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, дистанційне навчання, еколого-біоетичне навчання, educational process, Ecological and Bioethical Center, H. S. Skovoroda KhNPU, distance learning, ecological and bioethical learning
Цитування
Пінський О. О. Робота Еколого-біоетичного центру ХНПУ ім. Г. С. Сковороди в сучасних умовах / О. О. Пінський // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 196–200.