Розвиток Японії у 50–70-х рр. ХХ ст.: феномен «економічного дива»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дане дослідження присвячене вивченню феномену японського «економічного дива». У роботі розглянуто становище Японської держави після Другої світової війни, проаналізовано ключові фактори, що сприяли післявоєнній модернізації країни, економічному зростанню та появі феномену «економічного дива». Визначено, що досягнення високих темпів зростання у досліджуваний період стало можливим у результаті проведення реформ протягом 1945–1955 рр., які почала запроваджувати спочатку окупаційна адміністрація США, а потім і японський уряд. Аналізуються причини унікальності феномену японського «економічного дива» та показано зміни, які відбулися в соціально-економічному житті Японії у досліджуваний період. Визначено ефективність проведених реформ для ряду галузей японської економіки. Серед факторів швидкого економічного піднесення Японії у 1950-х – 1970-х рр.: відсутність армії та необхідності витрачати кошти на її утримання, швидке освоєння японською наукою новітніх технологій, дешева робоча сила тощо. This study is devoted to the study of the phenomenon of the Japanese «economic miracle». The paper considers the situation of the Japanese state after the Second World War, analyzes the key factors that contributed to the postwar modernization of the country, economic growth and the emergence of the phenomenon of «economic miracle». It is determined that the achievement of high growth rates in the period under study became possible as a result of reforms during 1945–1955, which began to be introduced first by the US occupation administration and then by the Japanese government. The reasons for the uniqueness of the phenomenon of the Japanese «economic miracle» are analyzed and the changes that took place in the socio-economic life of Japan during the study period are shown. The effectiveness of the reforms for a number of sectors of the Japanese economy is determined. Among the factors of rapid economic growth in Japan in the 1950s – 1970s: the lack of an army and the need to spend money on its maintenance, the rapid development of Japanese science of new technologies, cheap labor and more.
Опис
Ключові слова
Японія, економічна стабілізація, зовнішня допомога, реформи, «економічне диво», лібералізація, темпи виробництва, новітні розробки, конкурентоспроможність, японський менталітет, Japan, economic stabilization, foreign aid, reforms, «economic miracle», liberalization, pace of production, latest developments, competitiveness, Japanese mentality
Цитування
Тарасенко А. В. Розвиток Японії у 50–70-х рр. ХХ ст.: феномен «економічного дива» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Історія / А. В. Тарасенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 68 с.
Колекції