Науково-педагогічна діяльність учених харківської науково-педагогічної школи (20 — 80-ті роки ХХ ст.) та їхні думки про педагогічні ідеї Г. С. Сковороди

dc.contributor.authorСіра, І.
dc.date.accessioned2023-04-26T15:42:35Z
dc.date.available2023-04-26T15:42:35Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractСтаття присвячена науково-педагогічній діяльності учених Харківської науково-педагогічної школи (20 — 80-ті роки ХХ ст.) та аналізу їх думок щодо педагогічних ідей Г. С. Сковороди. Мета статті — теоретичний аналіз науково-педагогічної діяльності учених Харківської науково-педагогічної школи з огляду на педагогічні ідеї Г. С. Сковороди у період 20 — 80-ті роки ХХ ст. Виходячи з положень національної програми «Освіта (Україна ХХІ століття)», педагогічна наука в пошуках шляхів та засобів підготовки викладацьких кадрів вищої школи звертається до вивчення та використання спадщини вчених вітчизняної педагогіки. Такий підхід сприятиме виявленню їх теоретичних ідей та досвіду, дозволить доповнити новими матеріалами історію педагогічної думки України, допоможе розкрити можливості творчого використання набутого загально-педагогічного досвіду у сучасних вищих навчальних закладах. З початку 20-х років в Україні сталися істотні зрушення в розвитку педагогічної думки. Йшов процес українізації освіти і науки, розвивалися національна культура, мистецтво, література. Українська мова почала широко використовуватись в навчанні і вихованні, закладалися основи нової системи народної освіти в цілому і вищої педагогічної освіти як її важливої складової. У статті наведено короткі біографії та охарактеризовано педагогічну діяльність таких учених, як: С. А. Литвинов, М. О. Григор’єв, А. І. Зільберштейн, І. Т. Федоренко, які досліджували питання теорії та історії педагогіки, зосереджуючи увагу на розробці проблем дидактики. Зазначено, глибока зацікавленість вчених Харківської науково-педагогічної школи професорів Харківського педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди (М. О. Григор’єва, А. І. Зільберштейна, С. А. Литвинова, І. Т. Федоренка) поглядами учителягуманіста Григорія Сковороди привела до вивчення та узагальнення його педагогічної спадщини. Визначено, що при вивченні творів Г. С. Сковороди, вчені високо оцінювали відношення поета до процесу навчання та виховання, що ґрунтуються на гуманізмі. Доведено, що вчені Харківської науково-педагогічної школи вважали, що педагогічні ідеї Г.С. Сковороди залишили глибокий слід в історії педагогічної думки. The article describes the scientific and pedagogical activity of the researchers of the Kharkiv Scientific and Pedagogical School (20 — 80s of the 20th century) and analyses their opinions regarding the pedagogical ideas of H. S. Skovoroda. The purpose of the article is a theoretical analysis of the scientific and pedagogical activity of the scientists of the Kharkiv Scientific and Pedagogical School based on the pedagogical ideas of H. S. Skovoroda in the 20s-80s of the 20th century. Based on the provisions of the national program “Education (Ukraine of the 21st century)”, pedagogy, in search of ways and means of training higher education teaching staff, turns to the study and use of the heritage of domestic educationalists. This approach will contribute to the discovery of their theoretical ideas and experience, will allow to add new materials to the history of pedagogical thought of Ukraine, will help to reveal the possibilities of creative use of the acquired general pedagogical experience in modern higher educational institutions. Since the beginning of the 1920s, Ukraine has undergone significant changes in the development of pedagogical thought. The process of Ukrainization of education and science was underway, national culture, art, and literature were developing. The Ukrainian language began to be widely used in teaching and education, the foundations of a new system of public education as a whole and higher pedagogical education as its important component were laid. The article contains short biographies and characteristics of the pedagogical activity of such educationalists as: S. A. Litvinov, M. O. Hryhoriev, A. I. Zilberstein, I. T. Fedorenko, who studied the theory and history of pedagogy, focusing on the development of didactics. It was noted that the deep interest of the scientists of the Kharkiv Scientific and Pedagogical School of the professors of the Kharkiv Pedagogical Institute named after H. S. Skovoroda (M. O. Hryhoryev, A. I. Zilbershtein, S.A. Lytvynov, I.T. Fedorenko) through the views of the humanist teacher Hryhoriy Skovoroda led to the study and generalization of his pedagogical heritage. It was determined that when studying the works of H. S. Skovoroda, scientists highly appreciated the poet’s attitude to the process of education and upbringing based on humanism. It has been proven that the scientists of the Kharkiv Scientific and Pedagogical School believed that the pedagogical ideas of H. S. Skovoroda left a deep mark in the history of pedagogical thought.
dc.identifier.citationСіра І. Науково-педагогічна діяльність учених Харківської науково-педагогічної школи (20 — 80- ті роки ХХ ст.) та їхні думки про педагогічні ідеї Г. С. Сковороди / І. Сіра // Новий Колегіум. – 2022. – № 4 (109). – С. 67–73.
dc.identifier.issn1562–529X
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11000
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
dc.subjectвітчизняна педагогіка 20 — 80-х років ХХ ст.
dc.subjectХарківська науково-педагогічна школа
dc.subjectпедагогічні ідеї Г. С. Сковороди
dc.subjectнауково-педагогічна діяльність
dc.subjectdomestic pedagogy of the 20 — 80s of the 20th century
dc.subjectKharkiv Scientific and Pedagogical School
dc.subjectpedagogical ideas of H. S. Skovoroda
dc.subjectscientific and pedagogical activity
dc.titleНауково-педагогічна діяльність учених харківської науково-педагогічної школи (20 — 80-ті роки ХХ ст.) та їхні думки про педагогічні ідеї Г. С. Сковороди
dc.title.alternativeScientific and pedagogical activity of the researchers of the Kharkiv Scientific and Pedagogical School (20 — 80s of the 20th century) and their opinions about the pedagogical ideas of H. S. Skovoroda
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Сіра І. Науково-педагогічна діяльність учених.pdf
Розмір:
2.96 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: