СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ГЕЛЬМУТА ШМІДТА: ПРОБЛЕМНІ ЛІНІЇ ТА ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена розгляду основних положень соціальної філософії Г. Шмідта, яка грунтується на засадах політичного прагматизму. При цьому раціоналізм протиставляється політичній романтиці, яка досить довго домінувала у німецькій суспільній свідомості. Розкривається взаємозв’язок між соціальною державою як європейським культурним досягненням та демократією, яка втрачає грунт у люмпенізованому суспільстві. Справжня культура свободи може формуватись тільки на основі виваженої соціальної політики та за умов подолання правового нігілізму. Статья посвящена анализу основных положений социальной философии Г. Шмидта, которая базируется на политическом прагматизме. При этом рационализм противопоставляется политической романтике, занимавшей в течение достаточно продолжительного времени доминирующее положение в Германии. Раскрывается взаимосвязь между социальным государством, рассматриваемым как европейское достижение, и демократией, теряющей почву в люмпенизированном обществе. Подлинная культура свободы может формироваться только на основе взвешенной социальной политики при условии преодоления правового нигилизма. The article is devoted to the analyze of general statements of the social philosophy of H. Schmidt, which is founded on the political pragmatism. Thereby the rationalism is compared with the political romantic, which was dominant during a relative long time in the social conciseness in Germany. Is explicated a connection between the social state as the European cultural achievement and democracy what can get lost its ground in the raged society. The real culture of the freedom might be formed only on the foundation of convictive social politics and under conditions of law nihilism conquering. The role of prominent personalities in the history of cross belongs to problems of social philosophy. This is because they change the course of human history. Much less studied is the problem of the role of theoretical philosophy in making responsible decisions political leaders high. The quality of democratic political thought in modern complicated sociocultural contexts, not least depend on the ability of leaders to respond to the high-level challenges.
Опис
Ключові слова
соціальна держава, філософія політики, суспільство, культура свободи, демократія, сталий розвиток, прагматизм, нігілізм, социальное государство, философия политики, общество, культура свободы, демократия, устойчивое развитие, прагматизм, нигилизм, social state, philosophy of politics, society, culture of freedom, democracy, steady development, pragmatism, nihilism
Цитування
Григорова Н. В. Соціальна філософія Гельмута Шмідта: проблемні лінії та евристичний потенціал / Н. В. Григорова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Култаєва М. Д. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 46 (ч. 2). - С. 216-223.