Методи запобігання та вирішення конфліктів у закладах вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерське дослідження присвячене одній з актуальних проблем запобігання та розв’язання конфліктів у закладах вищої освіти. Зокрема, розкривається сутність таких понять «конфлікт», «конфліктологія». Визначено структуру конфлікту: конфліктну ситуацію, учасників конфлікту, його предмет, умови протікання, дії сторін, прийоми та способи протидії. З’ясовано основні функції конфлікту: негативні (деструктивні) і позитивні (конструктивні) функції. З’ясовано, що джерелом і головними причинами конфліктів є розбіжності й суперечності, що природно існують, а також постійно виникають і розв’язуються в ході певних процесів, які носять об’єктивно-суб’єктивний характер. Також схарактеризовано основні рівні взаємодії закладу вищої освіти : макрорівень «суспільство – ЗВО»; середній рівень – «ректорат – колектив ЗВО»; низький рівень – «викладач – викладач», «студент – викладач», «студент-студент». Узагальнено найбільш розповсюджені класифікації конфліктів, серед яких виділені: за сферою виникнення конфліктів, за залученням у конфлікт його учасників, за часом протікання та ступенем напруженості конфлікту, за віком людини. Систематизовано типологію конфліктів: за причинами та за наслідками.З’ясовано, що діяльність із запобігання й подолання конфліктів у вищій школі повинна включати, принаймні, дві основні складові: урегулювання конфліктів (діагностика взаємин і конфліктів, запобігання (профілактика) конфліктів, подолання (розв’язання) конфліктів та здійснення конфліктологічної підготовки учасників педагогічного процесу. З метою знайомства студентів з принципами та шляхами розв’язання педагогічних конфліктів у педагогічній практиці закладу вищої освіти розроблено гурток для студентів 5 курсу «Педагогічні конфлікти у ЗВО», мета якого полягає в ознайомленні здобувачів вищої освіти із поняттям «конфлікт», зі структурою, функціями, типами конфліктів, причинами їх виникнення, умовами та етапами протікання, а також оволодінні студентами методами профілактики та розв’язання педагогічних конфліктів. The master's research is devoted to one of the current problems of conflict prevention and resolution in higher education institutions. In particular, the essence of such concepts as "conflict" and "conflict resolution" is revealed. The structure of the conflict is determined: the conflict situation, the participants of the conflict, its subject, conditions, actions of the sides, methods and ways of counteraction. The main functions of the conflict are clarified, such as negative (destructive) and positive (constructive) functions. It has been found that the source and main causes of conflicts are differences and contradictions that naturally exist, as well as constantly arise and are resolved in the course of certain processes that are objective and subjective. The main levels of interaction of the higher education institution are also characterized: the macro level "society - institution of higher education"; middle level - "administration - staff of the institution of higher education"; low level - "teacher - teacher", "student - teacher", "student-student". The most common classifications of conflicts are generalized, among which are distinguished: by the sphere of conflict, by the involvement of its participants in the conflict, by the time and degree of intensity of the conflict, by age. The typology of conflicts is systematized: by causes and consequences.It was found that the activities for prevention and overcoming of conflicts in higher education should include at least two main components: conflict resolution (diagnosis of relationships and conflicts, prevention), overcoming (resolving) conflicts and implementation of conflict training for the participants of pedagogical process.In order to acquaint students with the principles and ways of resolving pedagogical conflicts in the pedagogical practice of higher education, a circle was developed for 5th year students "Pedagogical conflicts in free education", the purpose of which is to acquaint higher education students with the concept of "conflict", structure, functions, types of conflicts, the causes of their occurrence, conditions and stages, as well as students' mastery of methods of prevention and resolution of pedagogical conflicts.
Опис
Ключові слова
конфлікт, конфліктологія, педагогічний конфлікт, урегулювання конфліктів, діагностика конфліктів, запобігання, профілактика, conflict, conflict resolution, pedagogical conflict, conflict resolution, conflict diagnosis, prevention, prophylaxis
Цитування
Колодяжна К. С. Методи запобігання та вирішення конфліктів у закладах вищої освіти : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / К. С. Колодяжна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 76 с. : табл. + дод.
Колекції