Щодо правового регулювання реалізації права на працю в умовах євроінтеграції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В Україні і досі питання правового регулювання реалізації права на працю регулюються Кодексом законів про працю України 1971 р., який, не зважаючи на численні зміни та доповнення, не враховує усіх реалій сьогодення. Новий Трудовий кодекс, прийняття якого очікуються усі роки незалежності України, але ніяк не завершиться успіхом, має виправити ситуацію і в його основі право на працю має реалізовуватися винятково на основі принципу свободи праці. В Украине до сих пор вопросы правового регулирования реализации права на труд регулируются Кодексом законов о труде Украины 1971, который, несмотря на многочисленные изменения и дополнения, не учитывает всех реалий. Новый Трудовой кодекс, принятие которого ожидается все годы независимости Украины, но никак не завершится успехом, должен исправить ситуацию и в его основе право на труд должен реализовываться исключительно на основе принципа свободы труда. In Ukraine, the issues of legal regulation of the realization of the right to work are still regulated by the Labor Code of Ukraine 1971, which, despite numerous changes and additions, does not take into account all realities. The new Labor Code, which is expected to be adopted throughout the years of independence of Ukraine, but will in no way end with success, should correct the situation and, at its core, the right to work should be realized solely on the basis of the principle of freedom of labor.
Опис
Ключові слова
правове регулювання, право на працю, євроінтеграція, трудові відносини, аспірантські роботи, правовое регулирование, право на труд, евроинтеграция, трудовые отношения, аспирантские работы, legal regulation, right to work, European integration, labor relations, postgraduate work
Цитування
Ждан М. Д. Щодо правового регулювання реалізації права на працю в умовах євроінтеграції / М. Д. Ждан, Д. І. Рогачов // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 83–86.