Стилістичні функції займенників у любовній ліриці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Займенники, виконують важливу художню функцію, оскільки, акцентуючи на певних антецедентах, слугують для вираження провідної думки поезії –зазвичай ідеї палкого чи нерозділеного кохання. Особливості стилістичних фігур, утворених за участі займенників у текстах інтимної поезії, указують на широкі семантико-стилістичні можливості займенників, вивчення яких і вважаємо перспективою подальшого дослідження. Местоимения, выполняют важную художественную функцию, поскольку, акцентируя на определенных антецеденты, служат для выражения ведущей мысли поэзии -обычно идеи пылкого или неразделенной любви. Особенности стилистических фигур, образованных с участием местоимений в текстах интимной поэзии, указывают на широкие семантико-стилистические возможности местоимений, изучение которых и считаем перспективой дальнейшего исследования. Pronouns perform an important artistic function, because, emphasizing certain antecedents, they serve to express the leading idea of poetry - usually the idea of passionate or undivided love. Peculiarities of stylistic figures formed with the participation of pronouns in the texts of intimate poetry indicate the wide semantic and stylistic possibilities of pronouns, the study of which we consider the prospect of further research.
Опис
Ключові слова
стилістичні функції, займенники, любовна лірика, художній текст, анафора, стилистические функции, местоимения, любовная лирика, художественный текст,, анафора, stylistic functions, pronouns, love lyrics, artistic text, anaphora, студентські роботи, студенческие работы, students work
Цитування
Cтепанюга Я. Н. Стилістичні функції займенників у любовній ліриці / Я. Н. Степанюга // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 33–34.