Психолінгвістичне дослідження концептосфери "Право – Закон – Мораль" у майбутніх правоохоронців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі було показано, що правосвідомість є сукупністю афективних, мотиваційних та когнітивних утворень через які відображається правова дійсність, формуються ставлення до права та юридичної практики, ціннісна орієнтація щодо правової поведінки, бачення перспектив і напрямів розвитку правової системи. Доведено, що правова свідомість є компонентом правової культури, яка на рівні соціуму передбачає досягнення цього суспільства у сфері правової надбудови, правової системи, цивілізованих стосунків загалом і може представляти собою комплекс правових знань; оцінного відношення до права; умінь і навичок правомірної поведінки; правової моделі поведінки. Виявлено, що вербалізований концепт «мораль» у повсякденній мовній свідомості виражається у зв'язку з асоціатами ближньої («правила») та далекої периферії («совість»,«чесність», «принцип», «поведінка», «байка», «правда», «висновок», «людина», «цінність»). Вербалізований концепт «право» у повсякденній мовній свідомості виражається у зв'язку з асоціатами ближньої («правила», «право») та далекої периферії («обов'язок», «Конституція» тощо). Структура асоціативних полів концептів «мораль», «право», «закон» є більш узгодженою у майбутніх правоохоронців із високим рівнем професійної ідентичності. В работе было показано, что правосознание является совокупностью аффективных, мотивационных и когнитивных образований, через которые отражается правовая действительность, формируются отношение к праву и юридической практике, ценностная ориентация относительно правового поведения, видение перспектив и направлений развития правовой системы. Доказано, что правовое сознание является компонентом правовой культуры, которая на уровне социума предполагает достижения этого общества в сфере правовой надстройки, правовой системы, цивилизованных отношений и может представлять собой комплекс правовых знаний; оценочного отношения к праву; умений и навыков правомерного поведения; правовой модели поведения. Выявлено, что вербализованный концепт «мораль» в обыденном языковом сознании выражается в связи с ассоциатами ближней («правила») и далекой периферии («совесть», «честность», «принцип», «поведение», «басня», « правда», «вывод», «человек», «ценность»). Верболизированный концепт «право» в обыденном языковом сознании выражается в связи с ассоциатами ближней («правила», «право») и далекой периферии («обязанность», «Конституция» и т.д.). Структура ассоциативных полей концептов «мораль», «право», «закон» более согласована у будущих правоохранителей с высоким уровнем профессиональной идентичности. The paper showed that the consciousness is a set of affective, motivational and cognitive formations through which the legal reality is reflected, formed attitudes to law and legal practice, value orientation of legal behavior, vision of prospects and directions of the legal system. It is proved that legal consciousness is a component of legal culture, which at the level of society provides for the achievements of this society in the field of legal superstructure, legal system, civilized relations in general and can be a set of legal knowledge; evaluative attitude to law; skills and abilities of lawful behavior; legal model of behavior. It was found that the verbalized concept of "morality" in everyday linguistic consciousness is expressed in connection with the associations of near ("rules") and distant periphery ("conscience", "honesty", "principle", "behavior", "fable", "fable"). truth "," conclusion "," man "," value "). The verbalized concept of "law" in everyday linguistic consciousness is expressed in connection with the associations of near ("rules", "right") and far periphery ("duty", "Constitution", etc.). The structure of the associative fields of the concepts of "morality", "law", "law" is more consistent with future law enforcement officers with a high level of professional identity.
Опис
Ключові слова
психолінгвістичне значення, правосвідомість, правова культура, мораль, право, закон, правоохоронці, психолингвистическое значение, правосознание, правовая культура, правоохранители, psycholinguistic significance, legal consciousness, legal culture, morality, law, law, law enforcement officers
Цитування
Гуревичов О. М. Психолінгвістичне дослідження концептосфери "Право – Закон – Мораль" у майбутніх правоохоронців : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / О. М. Гуревичов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 54 с. : табл.
Колекції