ДІАЛЕКТИЗМИ В СУЧАСНИХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто діалектизми в мові художніх творів на прикладі книги Ю. Сливки «Чуєш, коли приїдеш додому? Блог, що став книгою», що побудована у вигляді збірки онлайн-есеїв чи інтернет-новел. Виокремлено й описано діалектний матеріал, репрезентований письменницею, виявлено діалектні особливості на різних мовних рівнях (фонетичному, словотвірному, граматичному і лексичному). Зазначено, що Юлія Сливка у своєму творі поєднала талант, знання, мораль і креатив і силою слова створила цікавий і вартий уваги дослідників літературний твір, що поєднує і сучасність, і традиції. The article examines dialectics in the language of artistic works on the example of Yu. Slyvka's book "Do you hear when you come home? A blog that became a book", which is built in the form of a collection of online essays or online novels. The dialectal material represented by the writer is singled out and described, dialectal features at different language levels (phonetic, word-forming, grammatical and lexical) are revealed. It is noted that Yuliya Slyvka combined talent, knowledge, morality and creativity in her work and with the power of words created an interesting and worthy literary work of researchers, which combines both modernity and traditions.
Опис
Ключові слова
діалектизми, літературна мова, Сливка Ю., студентські роботи, dialectics, literary language, Yu. Slyvka, student works
Цитування
Олексієнко А. С. Діалектизми в сучасних творах української літератури / А. С. Олексієнко // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 24–27.