Навчання складанню розповіді дітей дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах проаналізовано навчання складанню розповіді дітей дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення. Несформованість зв’язного мовлення у дошкільнят з ЗНМ може негативно позначитися на подальшій їх навчальній діяльності у школі, обмежувати їх комунікативні потреби та пізнавальні можливості. Зауважено, що складання розповіді вимагає від дитини оволодіння низкою навичок таких, як: будування розповіді відповідно до теми та основної думки; дотримуватись структури тексту; з’єднання речень та їх частин за допомогою різних типів зв’язків та різноманітних засобів; використання адекватних лексичних та граматичних засобів. In theses, the teaching of narrative composition of preschool children with general underdevelopment of speech is analyzed. Immaturity of coherent speech in preschoolers with SEN can negatively affect their further educational activities at school, limit their communicative needs and cognitive abilities. It is noted that composing a story requires the child to master a number of skills, such as: building a story according to the topic and main idea; adhere to the structure of the text; connecting sentences and their parts using different types of connections and various means; use of adequate lexical and grammatical means.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, загальне недорозвинення мовлення, зв’язне мовлення, магістерські роботи, children of preschool age, general underdevelopment of speech, coherent speech, master's work
Цитування
Суровцова Є. Навчання складанню розповіді дітей дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення / Є. Суровцова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 69.