Особливості вживання означень у п’єсі “Чайна” (茶馆)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто п’єсу Лао Ше “Чайна”. П’єса за своєю літературною формою передбачає наявність великої кількості діалогів, написаних у формі реплік. За допомогою означень автор намагається більш детально описати і розкрити події, характер і образи персонажів. Виділені означення найчастіше використовуються в ремарках, описі персонажів п’єси і майже не зустрічаються в діалогах. В статье рассмотрена пьеса Лао Шэ "Чайная". Пьеса по своей литературной форме предполагает наличие большого количества диалогов, написанных в форме реплик. С помощью определений автор пытается более подробно описать и раскрыть события, характер и образы персонажей. Выделенные определения чаще всего используются в ремарках, описании персонажей пьесы и почти не встречаются в диалогах. This article examines Lao She's play The Tea Room. The play by its literary form implies the presence of a large number of dialogues written in the form of lines. With the help of definitions the author tries to describe and reveal the events, characters and characters in more detail. The highlighted definitions are most often used in the remarks, describing the characters of the play and hardly ever in the dialogues.
Опис
Ключові слова
китайська література, Лао Ше, п’єси, студентські роботи, китайская литература, Лао Шэ, пьесы, студенческие работы, сhinese literature, Lao She, plays, student work
Цитування
Куліш М. О. Особливості вживання означень у п’єсі “Чайна” (茶馆) / М. О. Куліш // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 30–32.