ОСНОВИ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях уміщено матеріали для аудиторної й домашньої роботи з додаткової вибіркової дисципліни «Основи медіакомунікації» для занять зі здобувачами ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Дібрані матеріли забезпечують можливість засвоєння студентами основних понять курсу й вироблення вмінь і навичок медійної комунікації в межах фахової діяльності. Методичні рекомендації містять усю необхідну інструктивно-технологічну й бібліографічно-тематичну інформацію про курс, що допоможе користувачам під час роботи з відповідними матеріалами. Призначені для роботи зі студентами ІІ курсу факультетів університету відповідно до програми курсу «Основи медіакомунікації» блоку дисциплін вільного вибору «Редагування й журналістика». The methodological recommendations contain materials for classroom and homework on the additional elective discipline "Fundamentals of Media Communication" for classes with second-year students of the first (bachelor's) level of Kharkiv National Pedagogical H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The selected materials provide an opportunity for students to master the basic concepts of the course and develop skills and abilities of media communication within the framework of professional activities. The methodological recommendations contain all the necessary instructional, technological, bibliographic and thematic information about the course, which will help users when working with the relevant materials. They are intended for work with second-year students of university faculties in accordance with the programme of the course "Fundamentals of Media Communication" of the free choice block of disciplines "Editing and Journalism".
Опис
Ключові слова
медіакомунікація, медіаконтент, засоби масової інформації, методичні рекомендації, media communication, media content, mass media, methodological recommendations
Цитування
Нестеренко Н. П. Основи медіакомунікації : метод. рек. для здобувачів ІІ курсу першого (бакалавр.) рівня / Н. П. Нестеренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 44 с.