Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику подано тези виступів на науково-практичній онлайн-конференції студентів факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У матеріалах висвітлені актуальні проблеми розвитку культури мовлення, методики навчання української мови, сучасні проблеми вивчення дитячої літератури і методики літературного читання, навчання природничих і математичних дисциплін у початковій школі. The collection contains summaries of presentations at the scientific and practical online conference by the students of the Department of Primary Education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The materials highlight current problems of the speech culture development, methodology of teaching the Ukrainian language, modern problems of studying children's literature and methodology of literary reading, teaching natural and mathematical subjects in primary school.
Опис
Ключові слова
початкова школа, методика навчання, українська мова, літературне читання, природничі дисципліни, математичні дисципліни, primary school, teaching methodology, Ukrainian language, literary reading, natural sciences, mathematics disciplines
Цитування
Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Вип. 13. – 68 с.