Збагачення словника прикметниками в дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення 3 рівня у процесі роботи з репродукціями художніх картин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз особливостей збагачення словника прикметниками в дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення 3 рівня у процесі роботи з репродукціями художніх картин. Надано визначення поняття та описано особливості недорозвиненням мовлення 3 рівня. Проаналізовано особливості використання репродукцій художніх картин в логопедичній практиці. Описано особистість фахівця в логопедичні роботі з репродукціями художніх картин. Розроблено та експериментально апробовано методику роботи з репродукціями художніх картин з метою збагачення словника прикметниками в дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення 3 рівня. In the qualification work, a theoretical analysis of the peculiarities of vocabulary enrichment with adjectives in older preschool children with general underdevelopment of level 3 speech in the process of working with reproductions of artistic paintings was carried out. The definition of the concept is given and the features of speech underdevelopment of the 3rd level are described. The peculiarities of the use of reproductions of artistic paintings in speech therapy practice are analyzed. The personality of a specialist in speech therapy work with reproductions of artistic paintings is described. The method of working with reproductions of artistic paintings was developed and experimentally tested with the aim of enriching the vocabulary with adjectives in older preschool children with general underdevelopment of level 3 speech.
Опис
Ключові слова
діти, старший дошкільний вік, художні картини, прикметники, children, older preschool age, artistic pictures, adjectives
Цитування
Білокобильська В. О. Збагачення словника прикметниками в дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення 3 рівня у процесі роботи з репродукціями художніх картин : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / В. О. Білокобильська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 57 с. : іл., табл. + дод.
Колекції