ФІЗІОЛОГІЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ВНД)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ФОП Петров В. В.
Анотація
Навчально-методичний посібник містить теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з фізіології вищої нервової діяльності, а також питання для організації контролю знань. У даному посібнику наведені класичні відомості з проблем фізіології вищої нервової діяльності, відображено такі питання як історія фізіології ВНД, поняття про безумовні і умовні рефлекси, механізми їх вироблення, також розкриті механізми пам’яті, фізіологія емоції, сон і сновидіння, особливості ВНД людини. Посібник включає лабораторні роботи, що стосуються фізіології рефлекторної діяльності, когнітивних процесів, пам’яті та уваги, визначення індивідуальних типів ВНД людини. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості з теми, хід проведення лабораторного дослідження, контрольні питання. Теоретичний матеріал представлений на початку кожного розділу у вигляді схем і таблиць, що є зручною формою для знайомства студентів з основними поняттями дисципліни. Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологія вищої нервової діяльності» для студентів природничих факультетів та факультетів фізичної культури, дошкільного навчання, магістрантів, аспірантів. Учебно-методическое пособие содержит теоретические сведения и методические указания для выполнения лабораторных работ по физиологии высшей нервной деятельности, а также вопросы для организации контроля знаний. В данном пособии приведены классические сведения по проблемам физиологии высшей нервной деятельности, отражены такие вопросы как история физиологии ВНД, понятие о безусловных и условных рефлексах, механизмы их выработки, также раскрыты механизмы памяти, физиология эмоции, сон и сновидения, особенности ВНД человека. Пособие включает лабораторные работы, касающиеся физиологии рефлекторной деятельности, когнитивных процессов, памяти и внимания, определение индивидуальных типов ВНД человека. Каждый раздел пособия содержит теоретические сведения по теме, ход проведения лабораторного исследования, контрольные вопросы. Теоретический материал представлен в начале каждого раздела в виде схем и таблиц, является удобной формой для знакомства студентов с основными понятиями дисциплины. Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой по курсу «Физиология высшей нервной деятельности» для студентов естественных факультетов и факультетов физической культуры, дошкольного обучения, магистрантов, аспирантов.
Опис
Ключові слова
рефлекси, головний мозок, поведінка, пам'ять, сон, навчальні посібники, лабораторні заняття, рефлексы, головной мозг, поведение, память, сон, учебные пособия, лабораторные занятия, reflexes, brain, behavior, memory, sleep, teaching aids, laboratory exercises
Цитування
Фізіологія вищої нервової діяльності (ВНД) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. до лаб. занять з курсу «Фізіологія ВНД» / І. А. Іонов, Т. Є. Комісова, А. В. Мамотенко, С. О. Шаповалов, О. М. Сукач, Н. Ф. Теремецька, О. О. Катеринич ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ФОП Петров В. В., 2017. – 143 с.