ДИТИНСТВО ЯК ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У публікації проаналізовано дитинство в педагогічній спадщині В. Сухомлинського, що постає як самобутній і неповторний світ, унікальний період життя, протягом якого закладається фундамент майбутнього розвитку дитини, формуються її переконання, цінності, культура тощо. Серед методів морального виховання В. Сухомлинський надавав особливе значення прикладу й авторитету дорослих. Зазначено, що, на думку педагога, у дитинстві активно формуються моральні якості особистості, її культура, світогляд, базові життєві уявлення, розвиваються творчі здібності, емоції, відбувається «відкриття» дитиною себе та інших людей як особистості. Виховання повинно забезпечувати ситуації для формування нових і «відшліфовування» вже сформованих моральних якостей особистості. The publication analyzes childhood in the pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi, which appears as an original and unique world, a unique period of life, during which the foundation of the child's future development is laid, his beliefs, values, culture, etc. are formed. Among the methods of moral education, V. Sukhomlynsky attached special importance to the example and authority of adults. It is noted that, according to the teacher, the moral qualities of a person, his culture, worldview, basic ideas of life are actively formed in childhood, creative abilities, emotions develop, the child "discovers" himself and other people as an individual. Education should provide situations for the formation of new and "polishing" of already formed moral qualities of the individual.
Опис
Ключові слова
моральне виховання, дитинство, педагогічна спадщина, Сухомлинський В. О., moral education, childhood, pedagogical heritage, V. O. Sukhomlynskyi
Цитування
Лупаренко С. Є. Дитинство як період формування моральних якостей особистості / С. Є. Лупаренко // Творча спадщина В. О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, Кропивницький, 27 верес. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 22–24.