ГОЛОС ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто голос як інструмент ефективної організації фасилітаційної взаємодії вчителя і учня. Для педагога володіння власним голосом, його гучністю та інтонацією, вміння керувати ритмом мови, оволодіння мистецтвом розстановки мовних пауз істотно зумовлюють успішність впливу на учнівську аудиторію. Зазначено, що вчителю, який має певні навички ефективного володіння голосом, не складно фасилітаційно впливати на учнів власним «фасилітаційним голосом». Для цього необхідними є три чинники: слід бути в злагоді зі своїми учнями; голос повинен створювати позитивний вплив, бути приємним для сприйняття; голос має виражати внутрішню енергію вчителя, вмикаючи почуття й емоції. The publication examines the voice as a tool for effective organization of the facilitating interaction between the teacher and the student. For a teacher, mastering one's own voice, its volume and intonation, the ability to control the rhythm of speech, mastering the art of arranging speech pauses significantly determine the success of influencing the student audience. It is noted that it is not difficult for a teacher who has certain skills of effective voice control to have a facilitative influence on students with his own "facilitating voice". For this, three factors are necessary: one should be in harmony with one's students; the voice should create a positive impact, be pleasant for perception; the voice should express the inner energy of the teacher, including feelings and emotions.
Опис
Ключові слова
голос, фасилітаційна взаємодія, освітній процес, voice, facilitating interaction, educational process
Цитування
Прокопенко І. А. Голос як інструмент ефективної організації фасилітаційної взаємодії вчителя і учня / І. А. Прокопенко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 275–278.